کلیدواژه‌ها = ظرفیت نوآوری
ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با به کارگیری سیستم استنتاج فازی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-130

10.22034/qjimdo.2022.333570.1496

صادق کریم زاده؛ مهدی همایون فر؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری