کلیدواژه‌ها = انگیزش درونی
ارایه مدل پیشکنشی مدیران نیروی انتظامی بر اساس ویژگی‌های فردی آنها با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 87-112

10.22034/qjimdo.2019.88891

شیرین کاظمی راد؛ محمد عطایی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمود البرزی