کلیدواژه‌ها = زیست بوم کارآفرینی
تدوین چارچوبی برای کارآفرینی شهری در ایران

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 135-160

10.22034/qjimdo.2020.104244

مهدی ریزوندی؛ فرج اله رهنورد؛ کمال سخدری