کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع

دوره 6، شماره 3، مهر 1402

10.22034/qjimdo.2023.395137.1582

فاطمه تولائی؛ مهدی خیراندیش؛ ناصر عسگری


موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش و تدوین الگوی اجرایی

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 163-182

10.22034/qjimdo.2023.403299.1597

داود شفیعی پور؛ فرشید اصلانی؛ نفیسه صالحی


شناسایی و الویت‌بندی موانع فرایندی پیاده‌سازی مدیریت دانش

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 179-194

10.22034/qjimdo.2023.169554

داود شفیعی ‌پور؛ الهه ملایی؛ سعید اسماعیلی


توسعه ابعاد بالندگی منابع انسانی دانشی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آجا مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 147-172

10.22034/qjimdo.2020.208861.1225

محسن زراعتی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اباصلت خراسانی؛ مهدی خیراندیش