کلیدواژه‌ها = آماد و پشتیبانی
عوامل مؤثر بر ارتقاء چابکی سامانه‌های آماد و پشتیبانی دفاعی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 23-48

10.22034/qjimdo.2021.254326.1373

محمود غلامی؛ احسان الهی فرد؛ محمد رحمدل؛ هادی ایرانشاهی