کلیدواژه‌ها = ناهمگونی رابطه‌ای
شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه‌های همکاری و نوآوری در حوزه زیستداروها ‏

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 85-112

10.22034/qjimdo.2022.314925.1461

عاطیه صفردوست؛ سید سروش قاضی نوری؛ منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده