کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
الگوی ماهیت‌شناختی سرمایه انسانی در صنعت خدمات ؛ کاربرد رویکرد کیفی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-46

10.22034/qjimdo.2021.295868.1432

سعید جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور؛ سید رسول صیدایی


تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی : نقش تسهیم دانش

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 155-180

10.22034/qjimdo.2020.212372.1243

اسماعیل اسدی؛ محمد داورزنی؛ حرمت اصغری؛ میدیا حاتمی