کلیدواژه‌ها = الگو
الگوی ماهیت‌شناختی سرمایه انسانی در صنعت خدمات ؛ کاربرد رویکرد کیفی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-46

10.22034/qjimdo.2021.295868.1432

سعید جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور؛ سید رسول صیدایی