کلیدواژه‌ها = داده بنیاد
مدل یادگیری سازمانی در راستای بهبود امنیت و تسهیل‌گری در کسب و کار گمرگ

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 181-202

10.22034/qjimdo.2023.412455.1617

آرزو غنیون؛ علیرضا نوبری؛ مریم مجیدی؛ علیرضا افشار نژاد


شناسایی و بررسی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی تحول آفرین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-158

10.22034/qjimdo.2019.89197

حسین خدرویسی؛ حسن رنگریز؛ عادل صلواتی؛ هیرش سلطان پناه