شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر اجرای موفق خط‌مشی عمومی حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در کشور

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-26

پیمان باقرنژاد؛ حبیب‌اله طاهرپور کلانتری؛ حمیدرضا بهرامی


الگوی راهبردی پیش خوانی پروژه های نوآوری با رویکرد مرور سیستماتیک

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-36

10.22034/qjimdo.2019.88897

حسین رحمان سرشت؛ بهرام جبارزاده کرباسی


الگوی جامع عوامل تسهیل‌گر یادگیری در سازمان‌های دفاعی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-28

10.22034/qjimdo.2019.93085

مهدی خیراندیش؛ حامد عباس پور؛ صمد بارانی


ارائه مدل سبدی چهاربعدی مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-28

10.22034/qjimdo.2019.99002

جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری؛ محمدرضا تقوا؛ فهیمه صدیقی


چارچوب نوآوری مدل کسب‌وکار مبتنی بر کاربست فناوری‌های دیجیتالی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-26

10.22034/qjimdo.2022.321525.1473

زهرا اسحاقیان؛ سید محمدباقر جعفری؛ حمیدرضا یزدانی


طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-32

10.22034/qjimdo.2022.344597.1506

حسین رسولی؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی؛ پرهام عظیمی


گونه‌شناسی سازه‌های مدل‌سازی بوم‌سازگان نوآوری: یک مرور نظام‌مند

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 23-50

10.22034/qjimdo.2023.393351.1580

سعید رحیمی؛ علی شایان؛ سید سپهر قاضی نوری؛ امیر ناظمی


عوامل بازدارنده توسعه سازمان‌های دفاعی: رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی.

دوره 1، شماره 1، آذر 1397، صفحه 25-44

مهدی خیراندیش؛ حامد عباس زاده اویلق؛ زهرا محمدبیگی


شناسایی و ارزیابی مشکلات سیستماتیک در نظام ملی نوآوری کشور ایران.

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 28-50

علی محمدی؛ هومن پشوتنی زاده؛ احسان نامدار جویمی


ارائه الگوی توسعه برند شخصی مشاوران مدیریت

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-54

10.22034/qjimdo.2019.99003

بی بی مرجان فیاضی؛ مهرداد استیری؛ سیما سادات هاشمی‌نیا


شناسایی عوامل موفقیت نوآوری محصول در صنایع تولیدی ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 33-60

10.22034/qjimdo.2021.293964.1428

منوچهر انصاری؛ داتیس خواجه ئیان؛ سید محمد حسین شکروی