دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین عوامل موثر بر پاسخگویی اجتماعی به مثابه پاسخگویی نوین در سازمان های حوزه دفاعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2021.228699.1299

علی جوکار


ارزیابی مدیریت دانش زنجیره تامین در راستای عملکرد زنجیره تامین استراتژیک با تاکید بر نقش بریکولاژ کارآفرینانه و دوسوتوانی عملیاتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

10.22034/qjimdo.2023.376499.1547

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ احسان الیاسی سرزلی