دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1400 
فرا تحلیل پیشایندهای دوسوتوانی سازمانی

صفحه 1-22

10.22034/qjimdo.2021.266289.1395

کامران نظری؛ یوسف وکیلی؛ حمزه خواستار؛ سلطانعلی شهریاری