اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جلال راعی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

raeei.jalalyahoo.com

سردبیر

دکتر پیمان اخوان

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

akhavanpiust.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر مهدی خیراندیش

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

مدیر داخلی

دکتر صمد بارانی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

samadbaranissau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر منوچهر منطقی

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

mantegheiguest.ut.ac.ir

دکتر داوود آقا محمدی

استاد گروه مدیریت علوم راهبردی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

mohamad22abgmail.com

دکتر ناصر شهلائی

استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

na.shahlaeeqjmst.ir

دکتر پیمان اخوان

استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

akhavanpiust.ac.ir

دکتر بیژن عبدالهی

مدیریت آموزشی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

biabdolahikhu.ac.ir

دکتر مهدی خیراندیش

استاد، دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

دکتر حسن رنگریز

مدیریت دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

rangrizkhu.ac.ir

دکتر محمد مهدوی مزده

دانشیار گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

mazdehmiust.ac.ir

دکتر مرتضی اکبری

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

mortezakbariut.ac.ir

دکتر حسن محجوب

دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری

hasanmahjubut.ac.ir

دکتر ناصر عسگری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

na.asgariut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر محمد فلاح

دکتری مدیریت آموزش عالی مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

mh.fallah81gmail.com