نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آینده پژوهی الگوی پیش‌کنشگری مدیران بانک‌های توسعه‌ای ایران: مطالعه‌ای کیفی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 73-102]

ا

 • ابرپروژه های فناورانه الگویی برای شناسایی ابعاد پیچیدگی ابرپروژه‌های فناورانه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-26]
 • ابزارهای نوآوری تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 75-100]
 • ادراک خدمات ارائه الگوی سرگردانی مشتری در انتخاب برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 133-156]
 • استارت‌آپ ارائه مدل شبکه نوآوری با رویکرد داده بنیاد در استارت‌آپ‌های حوزه اینترنت اشیا [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-34]
 • اعصاب سازمانی سیناپس مدیریتی: مفهوم سازمانی نوآورانه در سازمان‌ها [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 131-158]
 • اکتشاف و بهره‌برداری نقش بازارگرایی و استراتژی‌های نوآوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های ‏دانش‌بنیان ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 137-156]
 • اکوسیستم نوآوری تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 75-100]
 • الگوی پدافند سایبری تدوین الگوی نوآورانه پدافند سایبری با رویکرد یکپارچگی دسترسی به داده‌ها در سازمان های داده محور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 127-148]
 • الگوی شایستگی الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 27-46]
 • امنیت مدل یادگیری سازمانی در راستای بهبود امنیت و تسهیل‌گری در کسب و کار گمرگ [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 181-202]
 • اینترنت اشیا ارائه مدل شبکه نوآوری با رویکرد داده بنیاد در استارت‌آپ‌های حوزه اینترنت اشیا [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-34]

ب

 • بازارگرایی نقش بازارگرایی و استراتژی‌های نوآوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های ‏دانش‌بنیان ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 137-156]
 • بانکداری دیجیتال الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 27-46]
 • برند ارائه الگوی سرگردانی مشتری در انتخاب برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 133-156]
 • بهره‌وری کارگزاران دانشی تأثیر حاکمیت فرهنگ ‌مشارکتی بر ارتقای بهره‌وری کارگزاران‎ ‎دانشی با تأکید بر ‏نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری و جو نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 59-84]

پ

 • پروژه‌های صنعت ساختمان ارائه مدل تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 81-100]
 • پروژه‌های کارآفرینی ارائه مدل تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 81-100]
 • پسایندها پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمان‌های دفاعی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 51-74]
 • پیچیدگی پروژه الگویی برای شناسایی ابعاد پیچیدگی ابرپروژه‌های فناورانه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-26]
 • پیشایندها پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمان‌های دفاعی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 51-74]
 • پیش‌کنشگری الگوی پیش‌کنشگری مدیران بانک‌های توسعه‌ای ایران: مطالعه‌ای کیفی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 73-102]

ت

 • تامین سرمایه ارائه مدل تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 81-100]
 • تامین مالی ارائه راهکارهای کاهش چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 47-72]
 • تحلیل پنج نیروی رقابتی پورتر شناسایی نشانه‌های نیاز به تغییر راهبرد در شرکت‌های نوپای فناور [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 1-34]
 • تحلیل تم راهبردها و پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 159-190]
 • تحلیل تماتیک توانمندی میانداری شبکه‌های نوآوری: مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 103-132]
 • تحلیل عاملی تاییدی تدوین الگوی نوآورانه پدافند سایبری با رویکرد یکپارچگی دسترسی به داده‌ها در سازمان های داده محور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 127-148]
 • تحلیل محتوای پنهان عوامل موثر بر شکل‌گیری نوآوری‌های بنیادین در بنگاه‌های دفاعی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 113-136]
 • تحلیل محیط شناسایی نشانه‌های نیاز به تغییر راهبرد در شرکت‌های نوپای فناور [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 1-34]
 • تحلیل مضمون راهبردهای سازمان سالم در راستای ارتقای نوآوری سازمانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 191-224]
 • تسهیل‌گری مدل یادگیری سازمانی در راستای بهبود امنیت و تسهیل‌گری در کسب و کار گمرگ [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 181-202]
 • تعالی سازمانی طراحی مدل نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 157-180]
 • تغییر راهبرد شناسایی نشانه‌های نیاز به تغییر راهبرد در شرکت‌های نوپای فناور [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 1-34]
 • تغییرگرایی الگوی پیش‌کنشگری مدیران بانک‌های توسعه‌ای ایران: مطالعه‌ای کیفی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 73-102]
 • توانمندی میانداری توانمندی میانداری شبکه‌های نوآوری: مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 103-132]

ج

 • جانشین‌پروری الگوی عوامل موفقیت جانشین‌پروری برای مدیران دانشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 149-168]
 • جریان اطلاعات استراتژیک تحلیل تأثیر دوسوتوانی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش تعدیل کننده قابلیت شبکه و جریان اطلاعات استراتژیک [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 35-58]
 • جهت‌گیری یادگیری تأثیر جهت‌گیری یادگیری و نوآوری مدل کسب‌وکار بر عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 59-80]
 • جو نوآورانه تأثیر حاکمیت فرهنگ ‌مشارکتی بر ارتقای بهره‌وری کارگزاران‎ ‎دانشی با تأکید بر ‏نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری و جو نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 59-84]

چ

 • چالش ارائه راهکارهای کاهش چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 47-72]
 • چرخه عمر ارائه راهکارهای کاهش چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 47-72]

خ

 • خودابتکاری الگوی پیش‌کنشگری مدیران بانک‌های توسعه‌ای ایران: مطالعه‌ای کیفی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 73-102]

د

 • داده بنیاد ارائه مدل شبکه نوآوری با رویکرد داده بنیاد در استارت‌آپ‌های حوزه اینترنت اشیا [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-34]
 • داده بنیاد مدل یادگیری سازمانی در راستای بهبود امنیت و تسهیل‌گری در کسب و کار گمرگ [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 181-202]
 • دوسوتوانی زنجیره تأمین تحلیل تأثیر دوسوتوانی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش تعدیل کننده قابلیت شبکه و جریان اطلاعات استراتژیک [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 35-58]

ر

 • راهبرد راهبردهای سازمان سالم در راستای ارتقای نوآوری سازمانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 191-224]
 • راهکارها ارائه راهکارهای کاهش چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 47-72]
 • رفتار کاری پیش‌کنشگرانه الگوی پیش‌کنشگری مدیران بانک‌های توسعه‌ای ایران: مطالعه‌ای کیفی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 73-102]
 • رفتارهای ضد تولید پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمان‌های دفاعی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 51-74]
 • رهبر اکوسیستم تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 75-100]
 • روش دلفی تدوین الگوی نوآورانه پدافند سایبری با رویکرد یکپارچگی دسترسی به داده‌ها در سازمان های داده محور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 127-148]
 • رویکرد ترکیبی ارائه الگوی سرگردانی مشتری در انتخاب برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 133-156]
 • رویکرد فراترکیب الگویی برای شناسایی ابعاد پیچیدگی ابرپروژه‌های فناورانه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-26]

س

 • سازمان تامین اجتماعی راهبردها و پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 159-190]
 • سازمان تامین اجتماعی طراحی مدل نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 157-180]
 • سازمان داده‌محور تدوین الگوی نوآورانه پدافند سایبری با رویکرد یکپارچگی دسترسی به داده‌ها در سازمان های داده محور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 127-148]
 • سازمان سالم راهبردهای سازمان سالم در راستای ارتقای نوآوری سازمانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 191-224]
 • سازمانهای دانش بنیان و فناور پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمان‌های دفاعی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 51-74]
 • سردرگمی مشتریان ارائه الگوی سرگردانی مشتری در انتخاب برند در صنعت بانکداری [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 133-156]
 • سلامت راهبردهای سازمان سالم در راستای ارتقای نوآوری سازمانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 191-224]
 • سیناپس سیناپس مدیریتی: مفهوم سازمانی نوآورانه در سازمان‌ها [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 131-158]
 • سیناپس مدیریتی سیناپس مدیریتی: مفهوم سازمانی نوآورانه در سازمان‌ها [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 131-158]

ش

 • شبکه مضامین تدوین و اعتبارسنجی الگوی عملکرد تجاری سازی طرح های فناورانه محصول محور؛ رهیافت شبکه مضامین [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 101-103]
 • شبکه نوآوری ارائه مدل شبکه نوآوری با رویکرد داده بنیاد در استارت‌آپ‌های حوزه اینترنت اشیا [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-34]
 • شبکه نوآوری توانمندی میانداری شبکه‌های نوآوری: مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 103-132]
 • شبکه همکاری و نوآوری شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه‌های همکاری و نوآوری در حوزه زیستداروها ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 85-112]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان نقش بازارگرایی و استراتژی‌های نوآوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های ‏دانش‌بنیان ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 137-156]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه راهکارهای کاهش چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 47-72]
 • شرکت‌های نوپا تأثیر جهت‌گیری یادگیری و نوآوری مدل کسب‌وکار بر عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 59-80]
 • شرکت‌های نوپای فناور شناسایی نشانه‌های نیاز به تغییر راهبرد در شرکت‌های نوپای فناور [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 1-34]
 • شفافیت سازمانی راهبردها و پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 159-190]

ص

 • صنایع دفاعی عوامل موثر بر شکل‌گیری نوآوری‌های بنیادین در بنگاه‌های دفاعی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 113-136]

ط

 • طرح های فناورانه تدوین و اعتبارسنجی الگوی عملکرد تجاری سازی طرح های فناورانه محصول محور؛ رهیافت شبکه مضامین [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 101-103]

ع

 • عملکرد نقش بازارگرایی و استراتژی‌های نوآوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های ‏دانش‌بنیان ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 137-156]
 • عملکرد تجاری سازی تدوین و اعتبارسنجی الگوی عملکرد تجاری سازی طرح های فناورانه محصول محور؛ رهیافت شبکه مضامین [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 101-103]
 • عملکرد شرکت تحلیل تأثیر دوسوتوانی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش تعدیل کننده قابلیت شبکه و جریان اطلاعات استراتژیک [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 35-58]
 • عملکرد کارآفرینی تأثیر جهت‌گیری یادگیری و نوآوری مدل کسب‌وکار بر عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 59-80]
 • عوامل ساختاری شناسایی الگوی توسعه صنعت فین تک در ایران با رویکرد نظام نوآوری فناورانه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 101-126]

ف

 • فراترکیب چارچوب نوآوری مدل کسب‌وکار مبتنی بر کاربست فناوری‌های دیجیتالی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-26]
 • فرهنگ مشارکتی تأثیر حاکمیت فرهنگ ‌مشارکتی بر ارتقای بهره‌وری کارگزاران‎ ‎دانشی با تأکید بر ‏نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری و جو نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 59-84]
 • فناوری های دیجیتالی چارچوب نوآوری مدل کسب‌وکار مبتنی بر کاربست فناوری‌های دیجیتالی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-26]
 • فین تک شناسایی الگوی توسعه صنعت فین تک در ایران با رویکرد نظام نوآوری فناورانه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 101-126]

ق

 • قابلیت شبکه تحلیل تأثیر دوسوتوانی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش تعدیل کننده قابلیت شبکه و جریان اطلاعات استراتژیک [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 35-58]
 • قابلیت‌های نوآوری تأثیر حاکمیت فرهنگ ‌مشارکتی بر ارتقای بهره‌وری کارگزاران‎ ‎دانشی با تأکید بر ‏نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری و جو نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 59-84]

ک

 • کارت امتیازی متوازن شناسایی نشانه‌های نیاز به تغییر راهبرد در شرکت‌های نوپای فناور [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 1-34]
 • کارکردهای نظام نوآوری شناسایی الگوی توسعه صنعت فین تک در ایران با رویکرد نظام نوآوری فناورانه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 101-126]

گ

 • گمرک مدل یادگیری سازمانی در راستای بهبود امنیت و تسهیل‌گری در کسب و کار گمرگ [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 181-202]

م

 • محصولات و سیستم های پیچیده الگویی برای شناسایی ابعاد پیچیدگی ابرپروژه‌های فناورانه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 1-26]
 • مدل الگوی عوامل موفقیت جانشین‌پروری برای مدیران دانشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 149-168]
 • مدل تامین مالی جمعی ارائه مدل تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 81-100]
 • مدیران علوم پزشکی الگوی عوامل موفقیت جانشین‌پروری برای مدیران دانشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 149-168]
 • مدیریت کارآفرینی ارائه مدل تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 81-100]
 • مدیریت منابع انسانی سبز طراحی مدل نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 157-180]
 • مرکز رشد تدوین و اعتبارسنجی الگوی عملکرد تجاری سازی طرح های فناورانه محصول محور؛ رهیافت شبکه مضامین [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 101-103]
 • مرور نظام‌مند توانمندی میانداری شبکه‌های نوآوری: مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 103-132]
 • مسئولیت اجتماعی شرکتی راهبردها و پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 159-190]
 • مصنوعات تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 75-100]
 • مفهوم‌پردازی سیناپس مدیریتی: مفهوم سازمانی نوآورانه در سازمان‌ها [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 131-158]
 • منابع انسانی الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 27-46]
 • منابع انسانی طراحی مدل نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد تعالی سازمانی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 157-180]
 • موفقیت الگوی عوامل موفقیت جانشین‌پروری برای مدیران دانشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 149-168]
 • میانداری شبکه توانمندی میانداری شبکه‌های نوآوری: مرور نظام‌مند ادبیات [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 103-132]

ن

 • ناهمگونی رابطه‌ای شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه‌های همکاری و نوآوری در حوزه زیستداروها ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 85-112]
 • ناهمگونی ساختاری شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه‌های همکاری و نوآوری در حوزه زیستداروها ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 85-112]
 • ناهمگونی شبکه شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه‌های همکاری و نوآوری در حوزه زیستداروها ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 85-112]
 • ناهمگونی شناختی شناسایی ابعاد ناهمگونی شبکه‌های همکاری و نوآوری در حوزه زیستداروها ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 85-112]
 • نظامهای فناورانه نوآوری شناسایی الگوی توسعه صنعت فین تک در ایران با رویکرد نظام نوآوری فناورانه [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 101-126]
 • نوآوری نقش بازارگرایی و استراتژی‌های نوآوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های ‏دانش‌بنیان ‏ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 137-156]
 • نوآوری رادیکال عوامل موثر بر شکل‌گیری نوآوری‌های بنیادین در بنگاه‌های دفاعی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 113-136]
 • نوآوری سازمانی سیناپس مدیریتی: مفهوم سازمانی نوآورانه در سازمان‌ها [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 131-158]
 • نوآوری سازمانی راهبردهای سازمان سالم در راستای ارتقای نوآوری سازمانی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 191-224]
 • نوآوری مدل کسب‌و کار تأثیر جهت‌گیری یادگیری و نوآوری مدل کسب‌وکار بر عملکرد کارآفرینی شرکت‌های نوپا [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 59-80]
 • نوآوری مدل کسب وکار چارچوب نوآوری مدل کسب‌وکار مبتنی بر کاربست فناوری‌های دیجیتالی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-26]

ی

 • یادگیری سازمانی مدل یادگیری سازمانی در راستای بهبود امنیت و تسهیل‌گری در کسب و کار گمرگ [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 181-202]
 • یکپارچگی دسترسی به داده تدوین الگوی نوآورانه پدافند سایبری با رویکرد یکپارچگی دسترسی به داده‌ها در سازمان های داده محور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 127-148]