نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع [دوره 6، شماره 3، 1402]

ا

 • ارزش آفرینی تدوین مدل ارزش آفرینی در صنعت بیمه با تمرکز بر فناوری بلاکچین [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 83-108]
 • ارزیابی عملکرد ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با به کارگیری سیستم استنتاج فازی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 109-130]
 • استراتژی اقیانوس آبی الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی برمبنای نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 71-90]
 • استراتژی‌ منابع انسانی نقش استراتژی‌ها و سیستم مدیریت منابع انسانی بر نوآوری رادیکال شرکت‌های دانش‌بنیان با تبیین نقش ‏میانجی جهت‌گیری کارآفرینی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 29-48]
 • استعداد طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • اکتساب فناوری ارائه سیاست‌های بهره‌برداری از روش‌های اکتساب فناوری‌ در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل توانمندی – امکان‌پذیری [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 117-142]
 • اکوسیستم استارتاپی ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه راهبرد همرقابتی در بین شرکت های نوآور و نوپا [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • انتظارات ذی‌نفعان کلیدی طراحی شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان کلیدی در راستای ارتقای تاب‌آوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • انحراف خلاق شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی انحراف خلاق در استانداری چهارمحال و بختیاری با روش دلفی فازی [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • انحراف سازنده شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی انحراف خلاق در استانداری چهارمحال و بختیاری با روش دلفی فازی [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • انعطاف‌پذیری محصول تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد نوآوری: نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش، قابلیت نوآوری و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 57-82]

ب

 • بانکداری طراحی الگوی رهبری نوآورانه مبتنی بر علوم اعصاب در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 33-56]
 • بانکداری الکترونیک مدل سازی بانکداری شرکتی تاب آور در شرایط بحران [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • بانکداری شرکتی مدل سازی بانکداری شرکتی تاب آور در شرایط بحران [دوره 6، شماره 3، 1402]

پ

 • پایداری کسب‌وکار طراحی مدل پایداری کسب‌وکار در صنعت خودرو ایران [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • پیاده‌سازی الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی برمبنای نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 71-90]

ت

 • تاب‌آوری مدل سازی بانکداری شرکتی تاب آور در شرایط بحران [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • تاب‌آوری سازمانی طراحی شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان کلیدی در راستای ارتقای تاب‌آوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • تحلیل توانمندی-امکان‌پذیری ارائه سیاست‌های بهره‌برداری از روش‌های اکتساب فناوری‌ در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل توانمندی – امکان‌پذیری [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 117-142]
 • تحلیل داده بنیاد تدوین مدل ارزش آفرینی در صنعت بیمه با تمرکز بر فناوری بلاکچین [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 83-108]
 • تحلیل مضمون طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری [دوره 6، شماره 3، 1402]

ث

 • ثروت تأثیر شاخص‌های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 91-116]

ج

 • جهت‌گیری کارآفرینی مدل اثرگذاری جهت‌گیری کارآفرینی و بازار بر عملکرد شرکت پگاه فارس با توجه به نقش دوسوتوانی نوآوری، ظرفیت جذب و سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 1-28]
 • جهت‌گیری کارآفرینی نقش استراتژی‌ها و سیستم مدیریت منابع انسانی بر نوآوری رادیکال شرکت‌های دانش‌بنیان با تبیین نقش ‏میانجی جهت‌گیری کارآفرینی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 29-48]
 • جّو سازمانی نوآورانه طراحی الگوی رهبری نوآورانه مبتنی بر علوم اعصاب در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 33-56]

چ

 • چابکی‌سازمانی نقش مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک در چابکی‌ سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 49-70]
 • چالش‌ها تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • چرخه حیات تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع [دوره 6، شماره 3، 1402]

ح

 • حاکمیت رابطه‌ای نقش مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک در چابکی‌ سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 49-70]
 • حاکمیت ساختاری نقش مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک در چابکی‌ سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 49-70]
 • حاکمیت فرایندی نقش مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک در چابکی‌ سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 49-70]

د

 • دلفی فازی شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی انحراف خلاق در استانداری چهارمحال و بختیاری با روش دلفی فازی [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • دوسوتوانی نوآوری مدل اثرگذاری جهت‌گیری کارآفرینی و بازار بر عملکرد شرکت پگاه فارس با توجه به نقش دوسوتوانی نوآوری، ظرفیت جذب و سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 1-28]

ر

 • راهبرد همرقابتی ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه راهبرد همرقابتی در بین شرکت های نوآور و نوپا [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • رقابت ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه راهبرد همرقابتی در بین شرکت های نوآور و نوپا [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]
 • رهبری نوآورانه طراحی الگوی رهبری نوآورانه مبتنی بر علوم اعصاب در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 33-56]
 • روش اکتساب ارائه سیاست‌های بهره‌برداری از روش‌های اکتساب فناوری‌ در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل توانمندی – امکان‌پذیری [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 117-142]
 • رویکرد ترکیبی طراحی مدل پایداری کسب‌وکار در صنعت خودرو ایران [دوره 6، شماره 3، 1402]

ز

 • زیرساخت تأثیر شاخص‌های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 91-116]

س

 • سازمان‌های دولتی طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران) [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 1-32]
 • سرمایه انسانی مدل اثرگذاری جهت‌گیری کارآفرینی و بازار بر عملکرد شرکت پگاه فارس با توجه به نقش دوسوتوانی نوآوری، ظرفیت جذب و سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 1-28]
 • سرمایه انسانی و تحقیقات تأثیر شاخص‌های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 91-116]
 • سیستم استنتاج فازی ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با به کارگیری سیستم استنتاج فازی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 109-130]
 • سیستم مدیریت منابع انسانی نقش استراتژی‌ها و سیستم مدیریت منابع انسانی بر نوآوری رادیکال شرکت‌های دانش‌بنیان با تبیین نقش ‏میانجی جهت‌گیری کارآفرینی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 29-48]

ش

 • شایسته‌سالاری طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • شبکه مضامین طراحی شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان کلیدی در راستای ارتقای تاب‌آوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان) [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • شرکت‌های نوآور و نوپا ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه راهبرد همرقابتی در بین شرکت های نوآور و نوپا [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]

ص

 • صنعت خدمات بیمه ای تدوین مدل ارزش آفرینی در صنعت بیمه با تمرکز بر فناوری بلاکچین [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 83-108]
 • صنعت خودرو طراحی مدل پایداری کسب‌وکار در صنعت خودرو ایران [دوره 6، شماره 3، 1402]

ظ

 • ظرفیت جذب مدل اثرگذاری جهت‌گیری کارآفرینی و بازار بر عملکرد شرکت پگاه فارس با توجه به نقش دوسوتوانی نوآوری، ظرفیت جذب و سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 1-28]
 • ظرفیت نوآوری ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با به کارگیری سیستم استنتاج فازی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 109-130]

ع

 • علوم اعصاب طراحی الگوی رهبری نوآورانه مبتنی بر علوم اعصاب در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 33-56]
 • عملکرد سازمانی مدل سازی بانکداری شرکتی تاب آور در شرایط بحران [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • عملکرد شرکت مدل اثرگذاری جهت‌گیری کارآفرینی و بازار بر عملکرد شرکت پگاه فارس با توجه به نقش دوسوتوانی نوآوری، ظرفیت جذب و سرمایه انسانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 1-28]
 • عملکرد نوآوری تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد نوآوری: نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش، قابلیت نوآوری و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 57-82]

ف

 • فناوری بلاکچین تدوین مدل ارزش آفرینی در صنعت بیمه با تمرکز بر فناوری بلاکچین [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 83-108]
 • فناوری دفاعی ارائه سیاست‌های بهره‌برداری از روش‌های اکتساب فناوری‌ در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل توانمندی – امکان‌پذیری [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 117-142]

ق

 • قابلیت نوآوری تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد نوآوری: نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش، قابلیت نوآوری و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 57-82]
 • قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد نوآوری: نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش، قابلیت نوآوری و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 57-82]

م

 • مدیریت استعداد طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد مبتنی بر شایسته‌سالاری [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • مدیریت دانش تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد نوآوری: نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش، قابلیت نوآوری و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 57-82]
 • مدیریت دانش تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع [دوره 6، شماره 3، 1402]
 • مدیریت دفاعی ارائه سیاست‌های بهره‌برداری از روش‌های اکتساب فناوری‌ در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل توانمندی – امکان‌پذیری [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 117-142]
 • مغز رهبران طراحی الگوی رهبری نوآورانه مبتنی بر علوم اعصاب در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 33-56]
 • منابع انسانی طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران) [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 1-32]

ن

 • نظریه داده بنیاد الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی برمبنای نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 71-90]
 • نهاد و موسسات تأثیر شاخص‌های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 91-116]
 • نوآوری طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران) [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 1-32]
 • نوآوری تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد نوآوری: نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش، قابلیت نوآوری و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 57-82]
 • نوآوری تأثیر شاخص‌های نوآوری بر ثروت کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 91-116]
 • نوآوری استراتژیک نقش مکانیسم‌های حاکمیت فناوری اطلاعات و نوآوری استراتژیک در چابکی‌ سازمانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 49-70]
 • نوآوری رادیکال نقش استراتژی‌ها و سیستم مدیریت منابع انسانی بر نوآوری رادیکال شرکت‌های دانش‌بنیان با تبیین نقش ‏میانجی جهت‌گیری کارآفرینی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 29-48]
 • نوآوری سازمانی ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با به کارگیری سیستم استنتاج فازی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 109-130]
 • نوآوری مدل کسب و کار طراحی شبکه مضامین انتظارات ذی‌نفعان کلیدی در راستای ارتقای تاب‌آوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان) [دوره 6، شماره 3، 1402]

ه

 • همکاری ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه راهبرد همرقابتی در بین شرکت های نوآور و نوپا [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 131-150]