داوران

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

رایانامه

1.        

دکتر اسماعیل اسدی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

esmaeil.asadi@gmail.com

2.        

دکتر محسن اکبری

دانشیار دانشگاه گیلان

akbarimohsen@gmail.com

3.        

دکتر مرتضی اکبری

دانشیار دانشگاه تهران

mortezaakbari@ut.ac.ir

4.        

دکتر صمد بارانی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

s.baran.b@gmail.com

5.     

دکتر اکبر بهمنی

استادیار دانشگاه پیام نور

bahmani.akbar@gmail.com

6.     

دکتر حسن بودلایی

استادیار دانشگاه تهران

hasanboudlaie@ut.ac.ir

7.     

دکتر محمد تقی پرتوی

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد

mt.partovi@ut.ac.ir

8.     

دکتر سعید جعفری نیا

دانشیار دانشگاه خوارزمی

shamsj58@yahoo.com

9.     

دکتر علی جوکار

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

alij_26478@yahoo.com

10.     

دکتر اکبر حسن پور

دانشیار دانشگاه خوارزمی

a.hassanpoor@khu.ac.ir

11.     

دکتر مهرداد حسینی شکیب

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

mehrdad.shakib@kiau.ac.ir

12.     

دکتر مهدی خیراندیش

استاد دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.kh@gmail.com

13.     

دکتر منصور خیرگو

دانشیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

عmkhitmanager@gmail.com

14.     

دکتر علی داوری

استادیار دانشگاه تهران

alidavari2020@gmail.com

15.     

دکتر جلال راعی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

raee.jalal@yahoo.com

16.     

دکتر مجید رجب پور

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد

rajabpour51@gmail.com

17.     

دکتر حمید زارع

دانشیار دانشگاه تهران

hzarea@ut.ac.ir

18.     

دکتر حسام زند حسامی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

h.zand@srbiau.ac.ir

19.     

دکتر امیر صادقی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

sadeghi592006@yahoo.com

20.     

دکتر حبیب اله طاهرپور کلانتری

دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

habtaherk@yahoo.com

21.     

دکتر ناصر عسگری

دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

nasgari@ut.ac.ir

22.     

دکتر محمود غلامی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

m.gholami30@yahoo.com

23.     

دکتر علی فرهادی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

ali_farhadi92@yahoo.com

24.     

دکتر محمد جواد کاملی

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

p.h.d.kameli@gmail.com

25.     

دکتر مهران کشتکار هرانکی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

mkhkmphd90@gmail.com

25.     

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

psychologist3110@gmail.com

26.     

دکتر مصطفی لطفی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

lotfi200988@yahoo.com

27.     

دکتر سلیمه لطیفی جلیسه

دکتری مدیریت دولتی

latifisalimeh@yahoo.com

28.     

دکتر حسن  محجوب

دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

hassanmahjub@ut.ac.ir

29.     

دکتر شعبان مرادی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

hrm.1450@gmail.com

30.     

دکتر داریوش مهری

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

darushmehri@yahoo.com

31.     

دکتر عبدالله وثوقی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

an.vosoughi@gmail.com

32.     

دکتر یوسف وکیلی

استادیار دانشگاه خوارزمی

y.vakili@khu.ac.ir

33.     

دکتر ابوالفضل خسروی

استادیار  دانشگاه تهران

khosravi_a@ut.ac.ir

34.     

دکتر فریبرز رحیم نیا

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

r-nia@um.ac.ir

35.     

دکتر عبداله ساعدی

دکتری مدیریت دولتی

saediabd115@gmail.com

36.     

دکتر ایمان قاسمی همدانی

دکتری مدیریت بازرگانی 

imanghasemi72@yahoo.com

37.     

دکتر متینه مقدم

دکتری مدیریت بازرگانی

matineh_moghaddam@yahoo.com