داوران

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

رایانامه

1.        

دکتر داود آقا محمدی

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد

mohamad22b@gmail.com

2.        

دکتر امیر رضا ابطحی

استادیار دانشگاه خوارزمی

abtahi@khu.ac.ir

3.        

دکتر پیمان اخوان

استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

akhavan@iust.ac.ir

4.        

دکتر اسماعیل اسدی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

esmaeil.asadi@gmail.com

5.        

دکتر محسن اکبری

دانشیار دانشگاه گیلان

akbarimohsen@gmail.com

6.        

دکتر مرتضی اکبری

دانشیار دانشگاه تهران

mortezaakbari@ut.ac.ir

7.        

دکتر امیر امامی

استادیار دانشگاه خوارزمی

emami.polito@gmail.com

8.        

دکتر صمد بارانی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

s.baran.b@gmail.com

9.        

دکتر افسانه باقری

دانشیار دانشگاه تهران

af.bagheri@ut.ac.ir

10.     

دکتر اکبر بهمنی

استادیار دانشگاه پیام نور

bahmani.akbar@gmail.com

11.     

دکتر حسن بودلایی

استادیار دانشگاه تهران

hasanboudlaie@ut.ac.ir

12.     

دکتر محمد تقی پرتوی

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد

mt.partovi@ut.ac.ir

13.     

دکتر سعید جعفری نیا

دانشیار دانشگاه خوارزمی

shamsj58@yahoo.com

14.     

دکتر علی جوکار

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

alij_26478@yahoo.com

15.     

دکتر اکبر حسن پور

دانشیار دانشگاه خوارزمی

a.hassanpoor@khu.ac.ir

16.     

دکتر مهرداد حسینی شکیب

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

mehrdad.shakib@kiau.ac.ir

17.     

دکتر مهدی خیراندیش

استاد دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.kh@gmail.com

18.     

دکتر منصور خیرگو

دانشیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

عmkhitmanager@gmail.com

19.     

دکتر علی داوری

استادیار دانشگاه تهران

alidavari2020@gmail.com

20.     

دکتر جلال راعی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

raee.jalal@yahoo.com

21.     

دکتر مجید رجب پور

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد

rajabpour51@gmail.com

22.     

دکتر یعقوب رشنوادی

استادیار دانشگاه خوارزمی

rashnavadi55@gmail.com

23.     

دکتر فرج اله رهنورد آهن

دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

frahnavard@yahoo.com

24.     

دکتر حمید زارع

دانشیار دانشگاه تهران

hzarea@ut.ac.ir

25.     

دکتر حسام زند حسامی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

h.zand@srbiau.ac.ir

26.     

دکتر ناصر شهلایی

استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد

n.shahlaee@qjmst.ir

27.     

دکتر امیر صادقی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

sadeghi592006@yahoo.com

28.     

دکتر حبیب اله طاهرپور کلانتری

دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

habtaherk@yahoo.com

29.     

دکتر ناصر عسگری

دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

nasgari@ut.ac.ir

30.     

دکتر محمود غلامی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

m.gholami30@yahoo.com

31.     

دکتر علی فرهادی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

ali_farhadi92@yahoo.com

32.     

دکتر وجه اله قربانی زاده

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ghorbanizadeh@atu.ac.ir

33.     

دکتر محمد جواد کاملی

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

p.h.d.kameli@gmail.com

34.     

دکتر آصف کریمی

دانشیار دانشگاه تهران

asef.karimi@ut.ac.ir

35.     

دکتر مهران کشتکار هرانکی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

mkhkmphd90@gmail.com

36.     

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

psychologist3110@gmail.com

37.     

دکتر مصطفی لطفی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

lotfi200988@yahoo.com

38.     

دکتر سلیمه لطیفی جلیسه

دکتری مدیریت دولتی

latifisalimeh@yahoo.com

39.     

دکتر حسن  محجوب

دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

hassanmahjub@ut.ac.ir

40.     

دکتر شعبان مرادی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

hrm.1450@gmail.com

41.     

دکتر عباس منوریان

استاد دانشگاه تهران

amonavar@ut.ac.ir

42.     

دکتر داریوش مهری

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

darushmehri@yahoo.com

43.     

دکتر عبدالرضا میری

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.ab_miri@yahoo.com

44.     

دکتر حسین نوروزی

استادیار دانشگاه خوارزمی

norouzi@khu.ac.ir

45.     

دکتر عبدالله وثوقی

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

an.vosoughi@gmail.com

46.     

دکتر یوسف وکیلی

استادیار دانشگاه خوارزمی

y.vakili@khu.ac.ir

47.     

دکتر محمدصادق برادران

دانشیار دانشگاه تهران

m.s.baradaran@gmail.com

48.     

دکتر ابوالفضل خسروی

استادیار  دانشگاه تهران

khosravi_a@ut.ac.ir

49.     

دکتر فریبرز رحیم نیا

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

r-nia@um.ac.ir

50.     

دکتر عبداله ساعدی

دکتری مدیریت دولتی

saediabd115@gmail.com

51.     

دکتر محسن شفیعی نیکابادی

دانشیار دانشگاه سمنان

shafiei@semnan.ac.ir

52.     

دکتر بابک ضیاء

دانشیار دانشگاه تهران

bziyae@ut.ac.ir

53.     

دکتر ایمان قاسمی همدانی

دکتری مدیریت بازرگانی 

imanghasemi72@yahoo.com

54.     

دکتر متینه مقدم

دکتری مدیریت بازرگانی

matineh_moghaddam@yahoo.com