مدل‌سازی چالش‌های نوآوری در توسعه محصولات پیچیده هوافضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

2 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.229774.1303

چکیده

زمینه و هدف: ابهام و عدم قطعیت از چالش‌برانگیزترین مسایل سازمان‌های درگیر در توسعه محصولات پیچیده است که عمدتاً از دانش محدود و پیچیدگی‌های رو به رشد محصولات و تعامل این پدیده‌ها ناشی می‌شود. این مقاله با هدف شناسایی و مدل‌سازی چالش‌های نوآوری مرتبط با توسعه محصولات پیچیده هوافضایی انجا شده است.
روش‌شناسی: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش دارای رویکردی ترکیبی است. در بخش کیفی، چالش‌های نوآوری محصولات پیچیده از طریق مصاحبه و نظرسنجی دلفی فازی از خبرگان شناسایی شدند و در بخش کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل‌سازی و تبیین روابط انجام شد.
یافته‌ها:بر اساس تحلیل داده‌ها، چالش‌های مذکور در سه گروه ریسک‌های توسعه محصولات پیچیده، خصوصیات فرایند توسعه محصولات پیچیده و ویژگی‌های محصولات پیچیده دسته‌بندی شدند. ویژگی‌های محصولات پیچیده بر ریسک‌های فرایند توسعه محصولات پیچیده و خصوصیات فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی تأثیر دارد، خصوصیات فرایند توسعه محصولات پیچیده بر ریسک‌های فرایند توسعه این محصولات تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین خصوصیات فرایند توسعه محصولات پیچیده تأثیر ویژگی‌های محصولات پیچیده بر ریسک‌های فرایند توسعه محصولات پیچیده را میانجی‌گری می‌کند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر خصوصیات فرایند توسعه بر ریسک‌های توسعه محصولات پیچیده به‌صورت مستقیم و همچنین نقش میانجی‌گری خصوصیات فرایند توسعه در تأثیر ویژگی‌های محصولات پیچیده بر ریسک‌های توسعه محصولات پیچیده هوافضایی، نقش خصوصیات فرایند توسعه در پیکره‌بندی و ساختار فرایند حایز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها