بر اساس نویسندگان

آ

 • آقامحمدی، صمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.
 • آیباغی اصفهانی، سعید [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.

ا

 • اخوان خرازیان، مریم [1] استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • استیری، مهرداد [1] استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اسماعیل پور، حسن [1] استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • اسماعیلی، محمد [1] دکترای مدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.
 • اصغری، حرمت [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • افشار کاظمی، محمد‌علی [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • البرزی، محمود [1] دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • الوانی، سید مهدی [1] استاد گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • الوانی، سید مهدی [1] استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • امیری، مقصود [2] استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • انتظاری، یعقوب [1] دانشیار، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
 • انصاری، منوچهر [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ب

 • بارانی، صمد [1] معاونت پژوهشی
 • بارانی، صمد [1] استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
 • باغبان، عادله [1] مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • باقرنژاد، پیمان [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خطمشی گذاری عمومی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان، ایران
 • بامداد صوفی، جهانیار [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طیاطبائی، تهران، ایران
 • باورصاد، بلقیس [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • برادران، محمدصادق [1] دکترای کارآفرینی فناورانه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • بهرامی، حمیدرضا [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، استان مرکزی، ایران.
 • بهمنی، اکبر [1] استادیار ، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
 • بیداله خانی، فریدون [1] استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

پ

 • پشوتنی زاده، هومن [1] دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ت

 • تبریزیان، بیتا [1] استادیار دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.
 • ترابی، تقی [1] دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تقوا، محمدرضا [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ج

ح

 • حاج‌علیان، فرشاد [1] استادیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران .
 • حسن پور، اکبر [1] استادیار گروه مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حسن پور، اکبر [1] استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • حسینی، سید حسن [1] مدرس گروه مدیریت دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.
 • حسینی شکیب، مهرداد [1] گروه مدیریت صنعتی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

خ

 • خاتمی فیروزآبادی، سید محمدعلی [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • خادمی کله لو، محمد [1] استادیار، گروه جامعه و پیشرفت، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
 • خامه چی، حامد [1] دانشجوی دکترا/ دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خدابخشی، محمد [1] استادیار، گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • خدایاری، علی [1] دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • خدرویسی، حسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
 • خنیفر، حسین [1] عضو هیئت علمی/ پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • خیراندیش، مهدی [1] دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.
 • خیراندیش، مهدی [1] مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری
 • خیرگو، منصور [1] استادیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

د

 • دهقانی، مریم [1] استادیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

ر

 • رادفر، رضا [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رادفر، رضا [1] هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • رجبی فرجاد، حاجیه [1] دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
 • رحمان سرشت، حسین [1] استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • رزم آور، توران [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رستگار، عباسعلی [1] دانشگاه سمنان
 • رشیدی، ابوالحسن [1] کارشناس ارشد اطلاعات، مدرس دانشگاه، تهران، ایران
 • رنگریز، حسن [1] دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رنگریز، حسن [1] دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رهنورد، فرج الله [1] مدیرگروه مدیریت دولتی
 • رهنورد، فرج اله [1] گروه مدیریت، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران
 • روزبهانی، علی [1] مدرس دانشگاه خاتم‌الانبیا (ص)، تهران، ایران.
 • ریزوندی، مهدی [1] گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

ز

 • زارع، حمید [1] دانشیار، دانشگاه تهران پردیس فارابی قم، قم، ایران.
 • زارع، رضا [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • زارعی، عظیم [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران.
 • زاهدی، محمدرضا [1] استادیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • زکی‌پور، مهدی [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

س

ش

 • شرفی، مرضیه [1] گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • شیرازی، حسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ص

 • صباغی رستمی، مهرانه [1] گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • صدیقی، فهیمه [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • صلواتی، عادل [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • صمیمی، مهدی [1] مدرس گروه مدیریت دانشگاه افسری امام علی(ع)، مدیر گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین، تهران، ایران.

ض

ط

ع

 • عباس پور، حامد [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.
 • عباس زاده اویلق، حامد [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • عسکری، فاطمه [1] دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
 • عسگری، ناصر [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • عسگری، ناصر [1] استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.
 • عطایی، محمد [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

غ

ف

 • فتاحی، محمد [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.
 • فتحیان، محمد [1] دانشگاه علم و صنعت ایران
 • فعلی، راضیه [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • فیاضی، بی بی مرجان [1] استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فیض، داود [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران.

ق

 • قاسمی نژاد، یاسر [1] استادیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

ک

 • کاظمی راد، شیرین [1] دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • کریمی، محمدحسین [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
 • کشتکار، مهران [1] دکترای مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.
 • کیان‌پور، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

گ

 • گلشاهی، بهنام [1] دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

م

 • مجیبی، تورج [1] دانشیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.
 • محجوب، حسن [1] استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • محمد بیگی، سیما [1] کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • محمدبیگی، زهرا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • محمدبیگی، زهرا [1] دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • محمدی، علی [1] استاد بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • محمدی، مهدی [1] دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مرادیان، محسن [1] استادیار دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران
 • مستقیمی، محمودرضا [1] گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • معمارزاده، غلامرضا [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • مهرابی، علی [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • مهری، داریوش [1] استادیار مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

ن

 • نائیجی، محمدجواد [1] استادیار، گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • نامدار، حسین [1] مدرس دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.
 • نامدار جویمی، احسان [1] دانشجوی دکترا مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.
 • نداف، مهدی [1] . استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • نصیرزاده، الناز [1] دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده صنایع
 • نعمتی‌زاده، سینا [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • نورعلی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

و

 • وکیلی، یوسف [1] استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

ه

ی