اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جلال راعی

مدیریت پژوهش

raee.jalalyahoo.com

سردبیر

دکتر فرج اله رهنورد

مدیریت پژوهش

f.rahnavardimps.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر مهدی خیراندیش

مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

مدیر داخلی

دکتر صمد بارانی

مدیریت -

samadbaranissau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر منوچهر منطقی

مدیریت دانشگاه مالک اشتر

manteghiguest.ut.ac.ir

دکتر داوود آقا محمدی

مدیریت -

mohamad22bgmail.com

دکتر ناصر شهلائی

مدیریت -

n.shahlaeeqjmst.ir

دکتر پیمان اخوان

مدیریت -

akhavaniust.ac.ir

دکتر فرج الله ره نورد آهن

مدیریت پژوهش

frahnavardyahoo.com

دکتر محمد مهدوی مزده

مدیریت -

mazdehiust.ac.ir

دکتر نیک بخش حبیبی

هوانوردی دانشگاه هوایی شهید ستاری

nikbashgmail.com

دکتر مرتضی اکبری

کارآفرینی فناورانه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

mortezaakbariut.ac.ir

دکتر مهدی خیراندیش

مدیریت -

dr.me.khgmail.com

دکتر حسن محجوب

مدیریت -

hassanmahjubut.ac.ir

دکتر ناصر عسگری

مدیریت -

nasgariut.ac.ir

کارشناس نشریه

محمدرضا جمیلی

-

mohammad.jamili665gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر محمد فلاح

مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

m.fallah81gmail.com