اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جلال راعی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

raee.jalalyahoo.com

سردبیر

دکتر پیمان اخوان

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

akhavaniust.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر مهدی خیراندیش

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

مدیر داخلی

دکتر صمد بارانی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

samadbaranissau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر منوچهر منطقی

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

manteghiguest.ut.ac.ir

دکتر داوود آقا محمدی

استاد گروه مدیریت علوم راهبردی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

mohamad22bgmail.com

دکتر ناصر شهلائی

استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

n.shahlaeeqjmst.ir

دکتر پیمان اخوان

استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

akhavaniust.ac.ir

دکتر فرج الله ره نورد آهن

دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

frahnavardyahoo.com

دکتر محمد مهدوی مزده

دانشیار گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

mazdehiust.ac.ir

دکتر نیک بخش حبیبی

دانشیار دانشکده پرواز دانشگاه هوایی شهید ستاری

nikbashgmail.com

دکتر مرتضی اکبری

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

mortezaakbariut.ac.ir

دکتر مهدی خیراندیش

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

dr.me.khgmail.com

دکتر حسن محجوب

دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری

hassanmahjubut.ac.ir

دکتر ناصر عسگری

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

nasgariut.ac.ir

کارشناس نشریه

محمدرضا جمیلی

-

mohammad.jamili665gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر محمد فلاح

دکتری مدیریت آموزش عالی مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

m.fallah81gmail.com