ارتقای عملکرد شرکت‌ از طریق قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک؛ نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

3 دانش آموختته کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

10.22034/qjimdo.2021.262799.1390

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری و چابکی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار بر عملکرد شرکت‌ها است.
روش‌شناسی: این ﭘﮋوﻫﺶ از لحاظ هدف، توصیفی-پیمایشی و از نظر نوع استفاده،  پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری شامل پژوهش، مدیران و کارکنان شرکت‌های بیمه بود و حجم نمونه با نرم‌افزار جی-پاور نسخه 1,3، 422 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. تحلیل داده‌ها از طریق  نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری و چابکی استراتژیک به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق نوآوری مدل کسب و کار بر عملکرد شرکت‌ها تأثیر دارند.
نتیجه‌گیری: ایجاد و به کارگیری همزمان قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک با چاشنی نوآوری مدل کسب و کار ضمن بهبود عملکرد شرکت‌ها، به مدیران در نحوه بهبود عملکرد شرکت‌ها در محیط‌های پویا کمک می‌نماید.

کلیدواژه‌ها