ارائه مدل ابعاد و مؤلفه‌های تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22034/qjimdo.2020.220505.1276

چکیده

زمینه و هدف: تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته یکی از مؤلفه‌های فرآیند نوآوری است. با این وجود، در زمینه شناسایی مدل تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته شکاف مطالعاتی عمده‌ای وجود دارد. شناسایی این شکاف مطالعاتی هدف پژوهش حاضر است.
روش‌شناسی: این پژوهش از طریق روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو و با مرور نظام‌مند 27 مقاله مرتبط با هدف پژوهش از بین 340 مقاله اولیه انجام شده است. مقاله‌های نهایی بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. روایی پژوهش بر طبق معیارهای ورود به بررسی، برگزاری جلسات با اعضای تیم پژوهش، استفاده از یک متخصص و ممیزی کل فرایند برای اجماع نظری تأیید شد. پایایی نیز از طریق برنامه مهارت‌های ارزیابی انتقادی تأیید گردید.
یافته‌ها: تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته شامل سه بعد فرایند تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته (شامل مؤلفه‌های مرحله تحقیق و توسعه ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته، مرحله تولید محصول فناوری پیشرفته و مرحله عرضه محصول نوآورانه فناوری پیشرفته در بازار و خلق ارزش)، استراتژی‌های تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته (شامل مؤلفه‌های بومی‌سازی، بین‌المللی‌سازی، انتقال دانش، انتقال فناوری و نوآوری باز) و مدل کسب‌وکار برای تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته (شامل مؤلفه‌های استارتاپ، شراکت و اعطای امتیاز) است.
نتیجه‌گیری: از این مدل می‌توان در راستای برطرف نمودن چالش کارآفرینان در تبدیل ایده‌های کارآفرینانه فناوری پیشرفته به محصول نوآورانه و جریان بازده اقتصادی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها