طراحی مدل سرآمدی مدیریت نوآوری در موسسات بانکی ج.ا.ایران با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2021.277771.1409

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: این مقاله با هدف ارائه الگوی سرآمدی مدیریت نوآوری در بانک‌های ایرانی تدوین شده است که در آن ضمن مشخص کردن ارزش‌های محوری سرآمدی نوآوری، معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد نوآوری و برنامه‌ریزی بهبود در این حوزه ارائه می‌شود.
روش‌شناسی: در این پژوهش از روش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از الگوی معادلات ساختاری بهره‌گیری شد. در بخش کیفی، داده‌ها از ابزار مصاحبه و مشارکت خبرگان صنعت بانکداری و در بخش کمی از طریق پرسشنامه داده‌ها گردآوری شدند.
یافته‌ها: رهبری حامی نوآوری، مدیریت سرمایه‌های فکری، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت بازار و مشتری، مدیریت فرصت‌های نوآوری، مدیریت فرآیند نوآوری و نتایج نوآوری مولفه‌های اصلی مدل سرآمدی مدیریت نوآوری در موسسات بانکی هستند. زیرمعیارهای مرتبط با هر یک از معیارهای مدل سرآمدی نیز شناسایی و الگوی نهایی سرآمدی نوآوری ارائه می‌گردد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارزیابی مولفه‌های موثر در مدیریت نوآوری یاری رسانده و بستر لازم جهت طراحی اقدامات بهبود وضعیت جاری را فراهم سازد.
کلیدواژه‌ها: مدل سرآمدی نوآوری، مدیریت نوآوری، موسسات بانکی، ارزش‌های محوری، رویکرد ترکیبی

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1400