تدوین الگوی موفقیت نوآوری در صنایع تولیدی با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران ‏

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران ‏

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ‏

10.22034/qjimdo.2021.293964.1428

چکیده

زمینه و هدف: نوآوری محصول از مهم‌ترین فعالیت‌‌های شرکت‌ها برای تمایز در برابر رقبا و برآورده ساختن نیاز‌های مشتریان است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موفقیت نوآوری در صنایع تولیدی و صنعت نوشیدنی کشور به عنوان مورد بررسی شده، انجام شده‌است.
روش‌شناسی: رویکرد این تحقیق کیفی و روش انجام آن تحلیل مضمون است. داده‌‌های این پژوهش با استفاده از مصاحبه با خبرگان صنعت جمع‌آوری شده‌ و با استفاده از نرم‌افزار مکس کیو دی ای کدگذاری شده‌اند.
یافته‌ها: در نتیجه های بدست آمده از کدگذاری‌ باز داده‌‌های کیفی و جمع‌آوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، دیده گردید که تعداد ۵۴ کد اولیه از مجموع ۳۷۵ کد به‌دست‌آمده انتخاب شده‌اند. این ۵۴ کد اولیه در قالب ۹ مقوله دسته‌بندی شدند. مقوله‌‌های شناسایی‌شده شامل بازاریابی، بسته‌بندی محصول، تصویر برند، زیرساخت‌‌های تولید، عوامل سازمانی، عوامل کلان، مشتری، نتایج عملکردی و ویژگی محصول است.
نتیجه‌گیری: مدل به دست آمده با کشف عوامل حیاتی موفقیت در نوآوری محصول در صنعت، راهگشای مشکلات و راهنمایی برای تولیدکنندگان در ارائه محصول جدید است.

کلیدواژه‌ها