تدوین الگوی نوآورانه پدافند سایبری با رویکرد یکپارچگی دسترسی به داده‌ها در سازمان های داده محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت دانش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.‏

2 استاد گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران‏

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. ‏

10.22034/qjimdo.2022.325763.1480

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به رشد روزافزون فن‌آوریها، بهرهگیری از دادههای عظیم که منتج از رویکرد یکپارچگی دسترسی به دادهها است، ضرورتی انکارناپذیر میباشد. استفاده از یک الگوی پدافند سایبری در حوزه مذکور، که هدف پژوهش حاضر است، می‌تواند موجب ارتقای شناسایی، کاهش مخاطرات و ممانعت از حملات و تهدیدات سایبری متصور بر مخازن و زیرساخت‌های داده‌ای سازمان گردد.
روش‌شناسی: برای شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ‌پدافند سایبری از روش اسنادی و کتابخانه‌ای، برای نهایی‌سازی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های اشاره شده از خبرگان و انجام روش کیفی دلفی و برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌گردد.
یافته‌ها: 5 بُعد همراه با 21 مولفه و 70 شاخص پدافند سایبری و حوزه سایبری یکپارچگی دسترسی به داده‌ها در سازمان‌های داده‌محور شناسایی و احصاء گردیدند، ضمناً به استناد انجام تحلیل عاملی تائیدی بر روی الگوی احصاء شده، تأثیرگذاری هر یک از بُعد‌های پدافند سایبری بر سازمان داده‌محور تأیید و داده‌های تجربی، داده‌های نظری را پشتیبانی و در نهایت الگوی پدافند سایبری در حوزه سایبری یکپارچگی دسترسی به داده‌ها در سازمان‌های داده‌محور ارائه گردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به مطالعه انجام شده و همچنین وجود فضای رقابتی در عصر حاضر، ضروریست سازمان‌های داده‌محور با بهرهگیری از الگوی ارائه شده در این پژوهش برنامه‌ریزی لازم را در خصوص اجرای پدافند سایبری در حوزه یکپارچگی دسترسی به داده‌ها در سازمانهای خود بهعمل آورند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 04 تیر 1401