شناسایی الگوی توسعه صنعت فین تک در ایران با رویکرد نظام نوآوری فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2022.327013.1481

چکیده

این مقاله به دنبال ارایه الگوی شکل گیری و رشد نظام نوآوری فناورانه در حوزه فینتک در ایران و همچنین شناسایی اجزاء تاثیرگذار و موضوعات کلیدی بر فاز شکل‌گیری و توسعه این نظام میباشد.
در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهشی مطالعه موردی استفاده گردید و در این خصوص به مصاحبه با فعالان این حوزه و بررسی و تحلیل محتوای اسناد و فعالیت های انجام شده در این بخش‌ پرداخته ایم.
با بهره گیری از مفهوم نظام نوآوری فناورانه و با استفاده از لنز ساختاری و لنز کارکردی نظام نواوری فناورانه، اجزاء کلیدی تاثیرگذار بر فاز شکل‌گیری و رشد حوزه فینتک در ایران شناسایی و مهمترین محرک‌ها و موانع در این مسیر استخراج و بر این اساس موضوعات سیاستی کلیدی موجود برای شکل‌گیری قوی‌تر این نظام و برطرف شدن موانع ارائه گردید.
نتایج نشان می‌دهد، طی یک دهه اخیر، شکل گیری و توسعه نظام نوآوری فناورانه در حوزه فینتک در نتیجه شکل گیری عوامل ساختاری صورت پذیرفته است. و خاستگاه شکل گیری بازار در حوزه فینتک، از استارتآپ های فردی و در پاسخ به نیازهای نوظهور گوشه های خالی بازارهای مالی B2C و B2B بوده است. در فاز بعدی،کارآفرینی و سرمایه گذاری سازمانهای بزرگ و بانکها، تعاملات و نهایتا کارآفرینی های دانشگاهی در توسعه این حوزه موثر بوده اند. هر چند که نقش دولت از طریق تدوین قوانین تنظیمی امری حیاتی بوده است. این قوانین در اوایل عمدتا به موضوعات کلی تر و در سالهای اخیر، مصوبات اختصاصیتر در این حوزه، تصویب شده است

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401