تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

10.22034/qjimdo.2022.306130.1452

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان‌شرقی بوده است.
روش‌شناسی: روش تحقیق آمیخته اکتشافی بوده است. در بخش کیفی بر اساس تحلیل تم‌، ابعاد اکوسیستم نوآوری مشخص شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش مصاحبه بوده است. نمونه‌گیری به صورت اشباع نظری انجام گرفته است. در بخش کمی نیز الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط تدوین شده است. تحلیل داده‌ها در بخش کمی بر اساس تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفته است. گردآوردی داده‌ها در بخش کمی بر اساس دو پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری در بخش تحلیل عاملی، کلیه مدیران صنایع کوچک و متوسط با نمونه 335 نفری و در بخش مدلسازی ساختاری تفسیری 11 نفر از خبرگان بخش کیفی بوده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در بخش کیفی نشان دهنده هفت تم اصلی و سی و سه تم فرعی بوده است. در بخش کمی، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده مناسب بودن هر یک از الگوهای تأییدی بوده است. همچنین نتایج مدلسازی ساختاری تفسیری نشان می‌دهد که ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان‌شرقی در پنج سطح قرار می‌گیرد که هر سطح دارای روابط مستقیم و غیر مستقیم با سطوح دیگر می‌باشد.
نتیجه‌گیری: برای افزایش نوآوری در صنایع کوچک و متوسط، مدیران این صنایع بایستی ابتدا بر مصنوعات و ابزارهای نوآوری به عنوان ابعاد اصلی اکوسیستم نوآوری صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمایند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 17 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401