پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمانهای دفاعی دانش بنیان و فناور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی، مدرس دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.328883.1487

چکیده

زمینه و هدف: بروز رفتارهای ضد تولید منجر به افزایش هزینه های سازمان، کاهش استانداردهای کیفیت و کمیت در تولیدات و خدمات، اتلاف و استفاده های شخصی از اموال و منابع سازمان، کاهش بهره وری و عملکرد سازمانی کارکنان و افزایش استرس محیط کار خواهد شد، لذا هدف از این تحقیق شناسایی پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمانهای دفاعی دانش بنیان و فناور می باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش کیفی اکتشافی است. منابع اطلاعاتی پژوهش را مقالات و مستندات علمی منتشر شده و همچنین مصاحبه با خبرگان سازمانهای دفاعی دانش بنیان تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش گراندد تئوری (رویکرد ظاهر شونده گلیزر) و با کمک نرم‌افزار مکس‌کیودی ای تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: از تحلیل مقالات مرتبط، اسناد و مصاحبه ها تعداد 544 کد اولیه شناسایی شد که در یک فرایند چند مرحله ای کدگذاری، پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: پیشایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمانهای دانش بنیان و فناور شامل چهار بعد عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل فردی وپسایندهای رفتارهای ضد تولید نیز در دو بعد فردی و سازمانی شناسایی و طبقه بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401