ارائه یک الگو برای شناسایی ابعاد پیچیدگی ابرپروژه‌های فناورانه با روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ‏تهران، ایران. ‏

2 استاد ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران ‏

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

10.22034/qjimdo.2022.323737.1476

چکیده

زمینه و هدف: امروزه ابرپروژه های فناورانه جهت دستیابی به محصولات و سیستم های پیچیده ( CoPs) مورد توجه می باشد. شناسایی و مدیریت پیچیدگی در عملکرد موفق ابرپروژه های فناورانه دارای اهمیت می باشد. هدف این پژوهش شناسایی جامع ابعاد، مولفه ها و شاخص های پیچیدگی در ابرپروژه های فناورانه با استفاده از روش فراترکیب و ارائه یک الگو می باشد.
روش‌شناسی: ابتدا 210 متن علمی معتبر به زبان فارسی و انگلیسی بین سال‌های 2020-2007 میلادی شناسایی، استخراج و در نهایت 45 عنوان مقاله و پایان نامه برای فراترکیب استفاده شد.
یافته‌ها: پس از مطالعه منابع، کد گذاری اولیه سپس مقوله های اصلی و محوری دسته بندی و روابط بین ابعاد پیچیدگی ها با نرم افزار مکس کیو دی ای مشخص و چهار بعد فناوری، ساختار، محیط و عدم قطعیت با 14 مقوله و 43 شاخص شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: پیچیدگی فناوری که در ابرپروژه های فناورانه از اهمیت خاصی برخورداراست مورد توجه قرارگرفت و در دو مقوله پیچیدگی نرم با شاخص های دردسترس بودن اطلاعات، وابستگی متقابل سیستمهای اطلاعاتی و روابط متقابل بین فرآیندهای فناوری و در پیچیدگی سخت با شاخص های تعداد و تنوع فناوری، عدم تجربه فناوری و فرآیندهای پیچیده تولید دسته بندی شد. درنهایت با توجه به اهمیت پیچیدگی فناوری در ابرپروژه های فناورانه پیشنهاد می شود شناسایی و رصد فناوری های پیوسته این حوزه جهت شناسایی نشانه‌های ضعیف تغییرات فناوری ها مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 18 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 07 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401