الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی. واحد تهران جنوب. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی. دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی .تهران جنوب .ایران ‏

3 استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسلامی .رودهن .ایران.‏

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی .تهران جنوب.ایران

10.22034/qjimdo.2022.346374.1507

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: سرمایه انسانی از مهم‌ترین الزامات موفقیت در دنیای جدید سازمان‌ها است و تجهیز آن به ابزارهای موفقیت در دنیای نوین از دغدغه‌های مدیران صنعت بانکداری است. بر این اساس، در این پژوهش به ارائه الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: این مطالعه، یک پژوهش کاربردی است که به صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. مصاحبه‌ها با 20 نفر از خبرگان حوزه بانکی به‌صورت گلوله‌برفی تا مرحله اشباع نظری انجام و تحلیل داده‌ها در سه مرحله استخراج مفاهیم پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایچ تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتال شامل دو بعد بعد عمومی (مهارت‌های اجرایی و مهارت‌های ارتباطی)، بعد حرفه‌ای (مهارت‌های ادراکی، دانش تخصصی، دانش راهبردی) است.
نتیجه‌گیری: الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی حاصل از پژوهش حاضر می‌تواند مبنای اقدامات مدیران در راستای شناسایی و انتخاب سرمایه انسانی و راهکارهای توسعه سرمایه انسانی، آموزش و به کارگیری کارکنان قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها: منابع انسانی، الگوی شایستگی، بانکداری دیجیتال .
استناد: لشگری‌پور، علیرضا؛امیری ،حسن ؛پارسا معین ،کوروش ؛بیک زاده عباسی ،فرزانه .(1400). الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401