توانمندی میانداری شبکه‌های نوآوری: مرور نظام‌مند ادبیات موضوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران ‏

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2022.342885.1503

چکیده

زمینه و هدف: در راستای مدیریت و هدایت شبکه‌های بین‌سازمانی، جایگاه میاندار در شبکه‌های نوآوری، ضروری است. شرکت کانونی که معمولاً در شبکه این نقش را ایفا می‌کند، نیازمند توانمندی‌های میانداری است. عمده مفهوم‌سازی‌ها در ادبیات از قابلیت‌های میانداری حول محور مدیریت شبکه متمرکز شده‌اند و این فراتوانمندی را غالباً به‌صورت ایستا می‌نگرند. در این پژوهش با تمرکز بر شناسایی جامع توانمندی‌های میانداری، به دسته‌بندی فرآیندهای میانداری پرداخته شده است.
روش‌شناسی: این مطالعه، از روش مرور نظام‌مند ادبیات مشتمل بر غربال ساختاریافته تحقیقات به روش پریسما، کدگذاری و مقوله‌بندی مفاهیم ذیل تحلیل تماتیک روی مقالات منتخب حوزه میانداری و همچنین کنترل کیفیت با بهره‌گیری از روش ساندولوسکی و باروسو استفاده نموده و از منظر هدف، کاربردی و در زمره پژوهش‌های کیفی قرار می‌گیرد.
یافته‌ها: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مورد نیاز برای میانداری شبکه نوآوری شامل 84 مورد، شناسایی و جمع‌آوری شده و یک چارچوب و دسته‌بندی منسجم از توانمندی‌های مذکور از طریق مقایسه و تحلیل مفاهیم مختلف و ترسیم خطوطی شفاف در قالب ابعاد طراحی، مدیریت و کنترل شبکه و هفت مقوله حاصل گردید. همچنین بعد سوم توانمندی میانداری مشتمل بر توانمندی‌های پایش تغییرات و پیکره‌بندی مجدد به عنوان قابلیت پویایی میاندار در این مقاله معرفی گردید.
نتیجه‌گیری: با عنایت به یافته‌ها و تمرکز بر ماهیت پویایی عوامل داخلی، محیطی و فناورانه، میاندار شبکه باید در تطابق با این پویایی، فعالیت‌ها و نقش‌های خود را مورد بازبینی قرار داده و به‌منظور افزایش بازدهی شبکه رفتار خود را به‌روز نماید. بدین ترتیب بهره‌مندی از توانمندی‌های دسته کنترل شبکه برای میاندار الزامی است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401