ارائه راهکارهای کاهش چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران ‏

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.340079.1501

چکیده

زمینه و هدف: محدودیت منابع مالی و عدم دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به منابع مالی در مراحل رشد، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان امر را به ملزم به تدوین راهکارها و سیاست‌هایی جهت مقابله با آن کرده است. براین‌ اساس، پژوهش حاضر به هدف ارائه راهکاری‌هایی به منظور رفع و غلبه بر چالش مزبور در ایران می-پردازد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی - پیمایشی است. داده‌ها و اطلاعات از طریق مطالعه تطبیقی (5 کشور) و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 24 نفر از صاحب‌نظران این حوزه گردآوری شده‌، و با استفاده از تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین مختلف تسهیلاتی از راهبردهای اصلی کشورهای مورد بررسی در جهت حل مسائل مالی شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. بر اساس تحلیل دیدگاه‌ صاحب‌نظران حل مشکل مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران در گروه نقش آفرینی بهینه‌ی عاملان اکوسیستم دانش بنیان می‌باشد که این خصوص 3 مضمون سازمان‌دهنده و 18 مضمون پایه احصا شده است.
نتیجه‌گیری: ارتقاء نظام تامین مالی نگرشی همه جانبه به حساب می‌آید لذا به منظور رفع/ کاهش چالش-های مالی مدیران باید به همه ابعاد آن توجه داشته باشد و با نهاد سازی و تامین زیرساخت‌های فنی و عملیاتی، زمینه را برای اجرای راهکارهای فوق در کشور فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401