ارائه مدل تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی گرایش توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.325034.1479

چکیده

زمینه و هدف: تامین مالی جمعی ابزاری بسیار مناسب برای شبکه‌سازی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جهت شناسایی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کارآفرینانه است. هدف این پژوهش، ارائه مدل تامین جمعی پروژه‌های کارآفرینی در ایران به طور خاص در پروژه‌های صنعت ساختمان است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و از نظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است و در آن از استراتژی پژوهش کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از ابزار مصاحبه و اجماع تعداد هفت خبره اجرایی و دانشگاهی بهره‌گیری شد. این تعداد به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که مدل تامین جمعی پروژه‌های کارآفرینی شامل هشت دسته اصلی شامل ویژگی‌ها پروژه، فرهنگ، نقش دولت ونهادهای ناظر، روش‌های اطلاع‌رسانی کمپین و بازاریابی، ویژگی‌های سرمایه‌گذار، ویژگی‌های مکانی و جغرافیایی، ویژگی‌های بازار مالی و ویژگی‎‌ها مجریان و بنیانگذاران است.
نتیجه‌گیری: مجریان، سرمایه‌گذارن و دولت و نهادهای ناظر در طراحی پلتفرم‌های تامین مالی جمعی همکاری لازم را انجام دهند. وجود یک پلتفرم تامین مالی جمعی و آموزش فرهنگ مالی لازم و وضع قوانین (یا اصلاح و تحول آن) به اقتصاد ایران کمک کرده و مسیر پروژه‌های عمرانی نوآورانه را هموار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 آبان 1401