شناسایی نشانه های نیاز به تغییر استراتژی در شرکت های نوپای فناور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.341166.1502

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نیاز به افزایش آمادگی شرکت های نوپای فناور در برابر شرایط عدم اطمینان در بین عوامل داخلی و محیطی شرکت ها در این پژوهش به شناسایی نشانه های نیاز به تغییر راهبرد در شرکت های نوپای فناور پرداخته شد.
روش‌شناسی: در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه و برای استخراج مضامین از روش "تحلیل مضمون" استفاده شد. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه با چهارده شرکت های نوپای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه تهران و استان قم جمع آوری شد.
یافته‌ها: برخی از نشانه های نیاز به تغییر راهبرد عبارتند از: نشانه های نیاز به تغییر راهبرد در محیط کلان (تغییر در نگرش و سبک زندگی مشتریان، ظهور فناوری های جدید و خلاقانه و تغییر نگرش و افزایش حساسیت مردم به نگهداری صحیح از محیط زیست)؛ نشانه های نیاز به تغییر راهبرد در محیط صنعت (ظهور محصولات ساختار شکن و حل کننده مشکلات مشتریان با رویکرد نوین و افزایش جذابیت سطح درآمدی و مالی صنعت)؛ و نشانه های نیاز به تغییر راهبرد در عوامل داخلی (ضعف در رهبری و مدیریت منابع انسانی، ضعف در مدیریت زنجیره تامین و کمبود انگیزه نیروی انسانی)
نتیجه‌گیری: نشانه های نیاز به تغییر راهبرد مشابهی در بین شرکت های نوپای فناور وجود دارد که می‌تواند به مدیران این شرکت های نوپای فناور کمک نماید تا در زمان مناسب واکنش مناسبی را در پاسخ به نشانه‌های تغییر راهبرد اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401