تدوین و اعتبارسنجی الگوی عملکرد تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه محصول‌محور؛ رهیافت شبکه مضامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/qjimdo.2022.337863.1499

چکیده

زمینه و هدف: تجاری‌سازی موفق طرح‌های فناورانه محصول‌محور نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر شناسائی پیش‌بین‌های عملکرد تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه محصول‌محور است.
روش‌شناسی: با توجه به هدف اکتشافی تحلیلی این پژوهش از روش تحقیق کیفی برمبنای تکنیک شبکه مضامین برای اجرای فرایند تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 62 طرح فناورانه دارای ثبت اختراع بودند که مورد حمایت مرکز رشد 5400 شهید سپاه بیت‌المقدس استان کردستان قرار گرفته‌اند. که از این میان تعداد نمونه‌های بخش تحلیل مضمون باستناد تعداد نفرانی که با آنها مصاحبه شده است برابر با تعداد26 نفر از مخترعان طرح‌های فناورانه استان بعلاوه تعداد 8 نفر از مسئولان و مدیران مرکز رشد سپاه استان هستند.
یافته‌ها: داده‌های کیفی با روش تحلیل محتوای عرفی و طی فرایند نظام‌مند کدگذاری تجزیه و تحلیل و در قالب 53 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان‌دهنده شامل؛ مدیریت بازاریابی، تأمین مالی، استراتژی تجاری-سازی، منابع و قابلیت‌های پویا، شبکه‌سازی، دولت، سرمایه فکری (تیم‌سازی و تفکر خلاق)، مدیریت دانش و فناوری، بستر فرهنگی جامعه و مضمون فراگیر عملکرد تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: عملکرد تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه متأثر از عوامل موجود در هر دو سطح؛ بنگاه و محیط کلان (شبکه‌سازی، دولت، و بستر فرهنگی جامعه) هستند. از این جهت با تأیید مدل‌های پیشین در بافتار جدیدی (طرح‌های فنآورانه در استان کردستان به‌عنوان یک استان کمتر برخوردار در یک کشور در حال توسعه) که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته بود روایی و اعتبار سازه‌های پیش‌بین ارائه‌شده مورد تصدیق قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401