تحلیل تأثیر دوسوتوانی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کننده قابلیت شبکه و جریان اطلاعات استراتژیک )مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 مربی گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.353805.1520

چکیده

.زمینه و هدف: برای دستیابی به دوسوتوانی باید بر اتحادهای عملکردی مجزا (اتحادهای مبتنی بر عملکرد زنجیره ارزش مانند اتحادهای تحقیق و توسعه اکتشافی یا اتحادهای تجاری‌سازی بهره‌برداری) تکیه کرد. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر دوسوتوانی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کننده قابلیت شبکه و جریان اطلاعات استراتژیک است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1000نفر از کارکنان شرکت‌های کوچک و متوسط استان کرمانشاه بود که نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری پژوهش پرسشنامه است که روایی آن از طریق روایی (همگرا و واگرا) اثبات و برای سنجش پایایی آن از طریق (بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ) استفاده و تایید شده است.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده های پژوهش براساس آزمون فرضیات توسط نرم‏افزار PLS حاکی از تاثیر منفی دوسوتوانی زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت و تعدیل تاثیرات منفی قابلیت‌های شبکه بین دوسوتوانی زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط است.
نتیجه‌گیری: شرکت‌های کوچک و متوسط به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار باید به قابلیت‌های شبکه جهت کاهش اثرات منفی دوسوتوانی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت و همچنین جریان اطلاعات استراتژیک برای افزایش اثر دوسوتوانی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت توجه کافی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 07 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1401