طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی_مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

10.22034/qjimdo.2022.344597.1506

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش، تبیین، تشریح و ارائه الگوی منابع انسانی نوآور با رویکرد آمیخته در سازمان های دولتی ایران می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت داده ها به صورت روش آمیخته اکتشافی(کیفی_کمی). بر حسب هدف از نوع، توسعه ای_کاربردی و از نظر روش اجرا از نوع توصیفی_پیمایشی است. نمونه آماری شامل 221 نفر از کارکنان سازمان های دولتی می باشد.ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی جهت کدگذاری از نرم افزار MaxQda و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزارSmart PLS استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته های پژوهش حاکی از شناسایی پنج مضمون فراگیر(بعد) و دوازده مضمون سازماندهنده(مولفه) که شامل1. فردی(ویژگی های رفتاری، انگیزشی، شخصیتی/حالات روانی) و2. بومی-دولتی(دولتی، ارزشی_انسانی) 3.سازمانی(کارکردی، قابلیت/ ظرفیت سازی) 4.فرآیندی(نهادینه سازی، سنجش و ارزیابی، بسترسازی و اجرا) 5.محتوایی(تفکر انتقادی، تفکر خلاق) می باشد.
نتیجه‌گیری: چارچوب نهایی پژوهش شناخت جامعی از ابعاد خلاقیت و نوآوری در حوزه منابع انسانی ارائه نماید. و هم چنین می توان پیاده سازی آن در سازمان های دولتی را مفید و کاربردی دانست.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 29 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 05 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 12 اسفند 1401