طراحی الگوی رهبری نوآورانه مبتنی بر علوم اعصاب در صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.352713.1517

چکیده

زمینه و هدف: برای طراحی و استقرار محیط‏ های دوستدار مغز، به سبکی از رهبری سازمانی مبتنی بر علوم اعصاب در سازمان‏ها نیاز داریم. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی رهبری نوآورانه مبتنی بر علوم اعصاب در صنعت بانکداری ایران انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه‏ ای- کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش از نوع کیفی به‏ شمار می ‏آید. جامعۀ آماری خبره های مدیریتی و کارشناسی بانک‏های دولتی ایران است که با روش نمونه‏گیری هدفمند شناسایی شدند. روش تجزیه‌وتحلیل، نظریه داده‎ بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام ‏مند است و داده ها از طریق مصاحبه‏ های نیمه ساختاریافته گردآوری شدند.
یافته‌ها: یافته ‏ها نشان می‏دهد که در شرایط علّی: احساس، ادراک و منطق فرد از اهمیت نسبی ‏اش نسبت به دیگران؛ در پدیدۀ محوری جو سازمانی نوآورانه؛ در شرایط مداخله‌گر: مجموعه شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و مجموعه عوامل ساختاری، رفتاری و محتوایی؛ در بستر حاکم: فضای تعاملی، توجه به ارزش‏های سازمانی، وجود آیین ‏نامه ‏های منسجم، و وجود سندیکای بانکی؛ در رابطه با راهبرد: طراحی و بهینه‏ سازی، نوع سبک رهبری، و توسعه مهارت‏های رهبری شناسایی شدند. پیامد اصلی این مدل توسعه خود، توسعه مدیریتی، و توسعه اجتماعی است.
نتیجه‌گیری: تشکیل مخزن رهبری نوآورانه مبتنی بر علوم اعصاب می‏تواند با در نظر گرفتن شرایط علّی، شرایط مداخله ‏گر، و شرایط زمینه ‏ای؛ پیامدهای توسعه خود، مدیریتی، و اجتماعی را مهیا نموده تا جو سازمانی نوآورانه در سازمان پدیدار شود.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 30 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 12 اسفند 1401