تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد نوآوری: نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش، قابلیت نوآوری و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.376822.1548

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شرکت‌ها با تبیین نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری نوآوری محصول و قابلیت نوآوری است.
روش‌شناسی: این تحقیق دارای رویکردی کمی و هدفی کاربردی است و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﻲ، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران شرکت‌های بیمه کشور است. حجم نمونه با نرم‌افزار G-POWER 3 244 نفر تعیین شد. 231 داده با پرسشنامه استاندارد و روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس طی یک پیمایش آنلاین گردآوری شد و با دو نرم‌افزار SPSS 26 و Smart pls 3 تحلیل گردید.
یافته‌ها: روایی و پایایی پرسشنامه تأیید شد. همچنین، ثأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر قابلیت نوآوری رد شد اما این متغیر به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق قابلیت‌های مدیریت دانش و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول بر عملکرد نوآوری شرکت‌های بیمه تأثیر مثبت و معنادار داشت.
نتیجه‌گیری: قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با تقویت قابلیت‌های شرکت‌های بیمه در مدیریت دانش و انعطاف‌پذیری نوآوری محصول، با ایجاد امکان خلاقیت و نوآوری نقش مهمی در بهبود قابلیت و عملکرد نوآوری این شرکت‌ها در صنعت بیمه دارد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 24 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 12 اسفند 1401