تدوین مدل ارزش آفرینی در صنعت بیمه با تمرکز بر فناوری بلاکچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران .

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران،ایران

10.22034/qjimdo.2022.366620.1537

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به طراحی الگوی پارادایمی ارزش آفرینی در صنعت خدمات بیمه ای با تمرکز بر فناوری بلاکچین پرداخته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش اکتشافی- پیمایشی است . جامعه آماری بخش متون تحقیق، مقالات علمی در بازه 2015 تا 2022 مرتبط با موضوع مستخرج از جستجوی پیشرفته سایت گوگل و ساینس دایرکت و در بخش مصاحبه نیمه ساختار یافته، خبرگان بیمه های دولتی و خصوصی بودند که بر اساس گزارش بیمه مرکزی ، 6 شرکت بیمه خصوصی برتر شامل آسیا ، دانا ، پاسارگاد و کوثر ، پارسیان و سامان و دو شرکت بیمه دولتی ( ایران و بیمه مرکزی) با روش نمونه گیری هدفمند را شامل می شدند. ابزار گردآوری نیز راهنما یا کارت مصاحبه و فیش می باشد.
یافته‌ها: داده ها در سه مرحله کدگذاری باز ، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا 18 استفاده شد. ددر مجموع 678 کد (از 57 مقاله و 14 مصاحبه) در قالب 32 مقوله اصلی و 57 مقوله فرعی استخراج شده است.. پژوهش حاضر منجر به ارائه الگوی پارادایمی ارزش آفرینی در صنعت خدمات بیمه ای با تمرکز بر فناوری بلاکچین گردید.
نتیجه‌گیری: پیاده سازی فرایند ارزش آفرینی در صنعت بیمه از بستر بلاکچین منجر به مدیریت منسجم تر ریسک و خسارات بیمه ای و رابطه بلند مدت با مشتریان می شود
کلیدواژه‌ها: ارزش آفرینی ، صنعت خدمات بیمه ای ، فناوری بلاکچین ، تحلیل داده بنیاد .

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 29 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 12 اسفند 1401