ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با بکارگیری سیستم استنتاج فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/qjimdo.2022.333570.1496

چکیده

زمینه و هدف: سازمان‌های موفق در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز، سازمان‌هایی هستند که نوآوری را در همه ارکان عملکردی خود نهادینه‌سازی نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال ارائه یک مدل مناسب برای ارزیابی ظرفیت نوآوری سازمانی است.
روش شناسی: پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 28 خبره سازمان مورد مطالعه است. پس از شناسایی شاخص‌های نوآوری بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای، از تکنیک دلفی فازی برای تعیین شاخص‌های نهایی و از سیستم استنتاج فازی، برای طراحی مدل پژوهش استفاده شده است.
یافته‌ها: مدل ارائه شده شامل 3 بعد؛ وضعیت ورودی (وجود فرهنگ نوآوری، رهبری تحول‌آفرین، نوآوری به‌عنوان بخشی از استراتژی، مأموریت، چشم‌انداز و کارگروهی و تیمی)، وضعیت فرایند (ظرفیت تحقیق و توسعه، نوآوری باز، مدیریت ایده و همکاری‌های پژوهشی) و وضعیت خروجی (بازدهی و کارایی محصولات نوآورانه، سرمایه‌گذاری بر روی تولید محصولات نوآورانه) می‌باشد. بنابراین، 3 سیستم استنتاج فازی فرعی و 1 سیستم استنتاج فازی اصلی به منظور ارزیابی ظرفیت نوآوری در نرم‌افزار متلب طراحی گردیدند که پس از اعتبارسنجی مبنای استفاده قرار گرفتند. جهت پیاده‌سازی مدل از داده‌های یک سازمان نظامی استفاده شد که ظرفیت نوآوری سازمانی را 68/0 تعیین نمود.
نتیجه‌گیری: تفاوت ناچیز خروجی سیستم (68/0) با میانگین نظر خبرگان (65/0) در مورد نوآوری سازمانی بیانگر اعتبار سیستم طراحی شده است. مدل ارائه شده ابزار مناسبی برای مدیران در تحلیل شکاف نوآوری و ایجاد بهبود در سازمان است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 آبان 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 12 اسفند 1401