نویسنده = یوسف وکیلی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی سازمان دوسو‌توان در صنعت بانکداری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 29-50

10.22034/qjimdo.2020.236695.1329

یوسف وکیلی؛ کامران نظری؛ حمزه خواستار؛ سلطانعلی شهریاری