الگوی پیش‌کنشگری مدیران بانک‌های توسعه‌ای ایران: مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.346658.1508

چکیده

زمینه و هدف: امروزه موج خروشان تغییرات به ‌سمت سازمان‌ها روانه شده است و کسب مهارت لازم جهت رویایی با این عنصر شتابنده اجتناب‌ناپذیر است. در این برهه زمانی، آماده‌سازی مدیران برای مواجهه با تغییرات کنونی، محور تمرکز بحث‌های توسعه‌ سازمانی است. بر این اساس، در این پژوهش به ارائه الگوی پیش‌کنشگری مدیران بانک‌های توسعه‌ای پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نقطه نظر هدف، بنیادی و از لحاظ استراتژی‌های پژوهش، توصیفی-اکتشافی است که با رویکرد کیفی انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها، میدانی و به طور خاص از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. مشارکت کنندگان به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و انجام مصاحبه‌ها تا زمان دستیابی به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. همچنین، داده‌های پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد طی سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌های پژوهش، تعداد 119 کد باز شناسایی شدند که در قالب 42 زیرمقوله و 15 مقوله اصلی تلفیق گردیدند که در نهایت در 6 طبقه اصلی متشکل از شرایط علی، پدیده مرکزی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها جانمایی شدند.
نتیجه‌گیری: تعمیق، تأمل و ارج نهادن بر مفاهیم خودابتکاری، آینده‌پژوهی و تغییر‌گرایی ضمن تمرکز بر توانمندسازی روانشناختی و توسعه درگیری شغلی کارکنان می‌تواند به تحکیم و ترویج رفتارهای پیش‌کنشگرایانه در بانک‌های توسعه‌ای بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401