نویسنده = یوسف وکیلی
فرا تحلیل پیشایندهای دوسوتوانی سازمانی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-22

10.22034/qjimdo.2021.266289.1395

کامران نظری؛ یوسف وکیلی؛ حمزه خواستار؛ سلطانعلی شهریاری