نویسنده = اکبر هوشیار
تدوین مدل ارزش آفرینی در صنعت بیمه با تمرکز بر فناوری بلاکچین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2022.366620.1537

اکبر هوشیار؛ علیرضا روستا؛ فرزاد آسایش؛ محمود غلامی