کلیدواژه‌ها = کارکردهای نظام نوآوری
نظام نوآوری فناوری نانو در ایران بر اساس عناصر کارکردی و ساختاری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-52

10.22034/qjimdo.2020.233464.1316

سید سپهر قاضی نوری؛ آرمان خالدی؛ شهره نصری؛ هادی حسینی