کلیدواژه‌ها = "قابلیت فناورانه"
چارچوب تحلیل قابلیت‌های فناورانه در محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 135-164

10.22034/qjimdo.2019.95268

علی خدایاری؛ حسین خنیفر؛ مهدی محمدی؛ حمیدرضا یزدانی