کلیدواژه‌ها = نوآوری باز
ارائه یک مدل ساختاری چندسطحی برای پیاده سازی موفق نوآوری باز ‏

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 79-106

10.22034/qjimdo.2020.235985.1325

امیر حکاکی؛ محسن شفیعی نیکابادی؛ محمود بیدخام


ارائه چارچوب مفهومی برای توانمندی‌های مدیران پروژه‌های نوآوری باز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-28

10.22034/qjimdo.2020.218255.1266

شارا آقاجانیان؛ سیدکمال طبائیان؛ رضا رادفر؛ سیدمحمد سیدحسینی