ارائه یک مدل ساختاری چندسطحی برای پیاده سازی موفق نوآوری باز ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.‏

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه آموزشی ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.22034/qjimdo.2020.235985.1325

چکیده

زمینه و هدف: محدودیت­های مالی و منابع فراروی شرکت­های تولیدی کوچک و متوسط، بهره‌گیری از رویکرد نوآوری باز را ضروری نموده‌ است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی چندسطحی از عوامل مؤثر بر پیاده­سازی موفق نوآوری باز انجام شده است.
روش‌شناسی: با استفاده از دیمتل تجدید نظر شده فازی بر پایه نظرات 12 نفر از خبرگان، میزان اثرگذاری عوامل بر یکدیگر محاسبه شدند و با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری-تفسیری فراگیر، عوامل مورد مطالعه سطح­بندی شدند.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، عوامل موفقیت نوآوری باز به ترتیب اهمیت در سطوح پایه، راهبرد و عملیات طبقه­بندی شدند. عوامل اقتصادی (تأثیرگذارترین شاخص)، دانشگاه­ها، مؤسسات تحقیقاتی و سیستم پشتیبان فناوری اطلاعات در لایه پایه بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. رقبا، همکاران، استراتژی سازمان، یادگیری سازمانی، کارکنان و سیستم پاداش­دهی در لایه راهبرد و تأمین­کنندگان، ساختار سازمانی و مسائل محیط زیستی (عامل منزوی در مدل) در لایه عملیات دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: مدیران جهت کاهش ریسک تحقیق و توسعه و افزایش شانس بقای سازمان، فرآیندهای خود را به سوی نوآوری باز سوق دهند. همچنین، توسعه روابط با مراکز تحقیقاتی و تقویت زیرساخت­های فناوری اطلاعات باعث تسریع دستیابی به اهداف نوآورانه می­شود.

کلیدواژه‌ها