طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاههای افسری ارتش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.

4 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.

5 استادیار، انشکده مدیریت دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2021.272287.1401

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد از جمله تلاش­هایی است که طراحی و اجرای آن موجب رشد و بلوغ سازمانی شده، وسیله مناسبی برای رشد، توسعه و پیشرفت و بهسازی سازمان فراهم می نماید.  بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه­های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
روش­ شناسی: نوع پژوهش از نظر هدف، توسعه­ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و از لحاظ نوع داده­ها کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 15 نفر از اساتید رشته­های مدیریت و برنامه­ریزی درسی و خبرگان اجرایی شاغل در دانشگاه­های افسری آجا می­باشد که با روش نمونه­گیری غیر­احتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی شامل 250 نفر از کارشناسان شاغل در حوزه پژوهش و آموزش در دانشگاه­های مذکور  بود که با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 152 نفر تعیین گردید و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده­ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه­ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه­ها از طریق بازآزمون تایید شد. روایی محتوایی پرسشنامه بخش کمی نیز توسط خبرگان تایید شد. روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی شامل تحلیل مضمون(تم) و در بخش کمی نیز مدل­سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل طراحی شده بود.
یافته­ ها: یافته­های پژوهش حاکی از شناسایی مولفه­های عملکرد پژوهشی دانشگاه­ها شامل: 1-استادان پژوهشگر،  2- کتابخانه،  3- ارزیابی، 4- ایده­ها و اکتشافات، 5- اقدامات پژوهشی اساتید، 6-طرح های پژوهشی، 7- مجلات منتشر شده، 8-همایش علمی، 9-تشویقات و رضایت اساتید و 10- حمایت­ها و تسهیلات پژوهشی است. نتایج تحلیل­های کمی نیز موید معنی­داری ارتباط بین شاخص­ها و مولفه­های مدل تحقیق می­باشد که این روابط در سطح آلفای 0.05 معنی­دار است.
نتیجه­ گیری: نتایج این تحقیق می­تواند برای ارتقا فرایند ارزیابی عملکرد پژوهشی و بهبود آن در دانشگاه­های آجا مفید بوده و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


آراسته، حمیدرضا و حسین پور، رضا(1388). تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)،1(4)،136-115.
ابراهیمی، علیرضا؛ ساعتی، صابر و رئیسی، صدیق(1390). ارزیابی عملکرد پژوهشی اساتید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کاربردی در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. فصلنامه تحقیق در عملیات در کاربردهای آن(ریاضیات کاربردی)،8(2):80-71.
احتشام‏ راثی، رضا و ناجی، عیسی. (1399). ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از دو رویکرد تلفیقی DEA-BSC و ANN-DEA. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول, 9(43), 91-101.‎
احمدزاده فرد، محمدحسن و مینایی، حسین.(1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجابر مبنای کارت امتیازی متوازن BSC از سال 1382 تا 1395. علوم و فنون نظامی, 12(37), 5-23.‎
اسدی، اسماعیل؛ ذاکری، محمد؛ زراعتی، محسن و وثوقی نیری، عبداله. (1393). الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن. فصلنامۀ علمی مطالعات منابع انسانی, 4(4), 151-177.
اصغری، حرمت؛ و دانش فرد، کرم الله، و میرسپاسی، ناصر. (1395). ارائه الگوی ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری. مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 4(1 ), 11-34.
بابایی، مریم؛ رضایان، سحر و جوزی، سید علی.(1400). ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت بهداشت ایمنی و محیط‌زیست در پروژه طراحی و ساخت سد در گروه صنعتی تهران با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM). بهداشت و ایمنی کار. ۱۱ (۳) :۴۱۷-۴۳۲.
حلاجیان، علی؛ مستحفظیان، مینا؛ میرصفیان، حمیدرضا و زاهدی، حمید.(1399). ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر اساس الگوی سیپ با رویکرد ورزش شهروندی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. ۱۰ (۲۰) :۲۰۳-۲۲۷.
خلیلی، علی اصغر؛ صفانیا، علی محمد؛ زارعی، علی و معصومی، حسن. (1400). چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری. پژوهش،های معاصر در مدیریت ورزشی, 11(21), 14-1.
سیدنقوی، میرعلی، صحت سعید، دهقانان حامد، فرهادی علی. (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه­های نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه های افسری). مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, 6(15 ), 39-63.
صمدی‌میارکلائی, فضلی, ‌سید‌سجاد, صمدی‌میارکلائی, & ‌حمزه. (1397). ارزیابی عملکرد یک سازمان نظامی براساس مدل سرآمدی سازمانی (EFQM). علوم و فنون نظامی, 44(13), 117-140.‎
رشیدزاده، فتح اله (1391). ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، .12(45):44-11.
رضوی، سید علی اصغر؛ درزی خلردی، صغری و قیاسی، میترا. (1400). مدل بلوغ قابلیت و بهینه سازی ارزیابی اثربخش کتابخانه­های دانشگاهی (روش فراترکیب). فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی. 2(1), 19-1.
روشنی علی بنه سی، حسن؛ حسنی، محمد و قلاوندی، حسن. (1400). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بالندگی پژوهشی به منظور طراحی مدل مفهومی(مورد مطالعه؛ اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه). مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, 14(2), 31-16.
دادرس، محمدحسین و ولیوند زمانی، حسین(1391). ارزیابی عملکرد نظام های پژوهش های غیر صنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، 48(12)، 42-11.
غفورنیا، محمد؛ قویدل، شریفه و بهبودی، محمد رضا. (1400). ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن(BSC )، تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و پویایی شناسی سیستم‌ها(SD). مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, 14(2), 32-15.
قلی پور، آرین. (1398). مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات سمت.
قمی، حمید رضا؛ رحمانی، مرتضی و خاکزار، مرتضی. (1396). ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌ مراتبی و تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای. فصلنامه مدیریت نظامی, 17(67), 141-167.
قنبری، حمیده؛ ابراهیمی سرو علیا، محمد حسن؛ امیری، مقصود؛ بولو، قاسم و قربانی زاده، وجه الله. (1399). شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. فصلنامه علمی کارافن, 17(3), 13-27.
قمی، حمیدرضا رحمانی، مرتضی و خاکزار، مرتضی. (1396). ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌ مراتبی و تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای. فصلنامه مدیریت نظامی, 17(67), 141-167.
قهرمانی، علی اکبر و تقوایی، لیلا. (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول, (ویژه نامه), 247-263.
کاپلان، رابرت.(1397). ارزیابی عملکرد: شاخص­های ارزیابی، شناسایی نواقص و پرهیز از خطاهای مرسوم، ترجمه مسعود بینش، تهران، چاپ ششم. 
مهربان هلان, محمدمهدی, ملکوتی خواه, سروش, علی احمدی, علیرضا. (1400). توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدارس جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن (مطالعه موردی مدارس پروژه ایماوا). مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, 14(2), 19-1.
وثوق،فرشته؛ احمدی، غلامعلی؛ حسن مرادی، نرگس و محمد داودی، امیرحسین(1399).شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بومی ارزیابی عملکرد پژوهش در دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران). مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، دوره 11، شماره1، پیاپی 20، صص 82-59.
 
Aldieri, L., Kotsemir, M., & Vinci, C. P. (2017). The impact of research collaboration on academic performance: An empirical analysis for Russian Universities. Available at SSRN 2913517.
Armstrong, M. (2006). Performance Management: Key Strategies and Practical
Guidelines. Great Britain: Kogan Page.
Asif, A., & Rathore, K. (2021). Behavioral Drivers of Performance in Public-Sector Organizations: A Literature Review. SAGE Open, 11(1), 2158244021989283.
Azma, F. (2010). Qualitative Indicators for the evaluation of universities performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5408-5411.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Camilleri, M. A. (2021). Using the balanced scorecard as a performance management tool in higher education. Management in Education, 35(1), 10-21.
Camilleri, M. A. (2021). Evaluating service quality and performance of higher education institutions: a systematic review and a post-COVID-19 outlook. International Journal of Quality and Service Sciences.
Cheah, S. L. Y., & Yuen-Ping, H. O. (2021). Commercialization performance of outbound open innovation projects in public research organizations: The roles of innovation potential and organizational capabilities. Industrial Marketing anagement, 94, 229-241.
Das, D. N., & Chattopadhyay, S. (2014). Academic performance indicators: straitjacketing higher education. Economic and Political Weekly, 68-71.
Dwivedi, R., Prasad, K., Mandal, N., Singh, S., Vardhan, M., & Pamucar, D. (2021). Performance evaluation of an insurance company using an integrated Balanced Scorecard (BSC) and Best-Worst Method (BWM). Decision Making: Applications in Management and Engineering, 4(1), 33-50.
Kamble, S. S., Gunasekaran, A., Ghadge, A., & Raut, R. (2020). A performance measurement system for industry 4.0 enabled smart manufacturing system in SMMEs-A review and empirical investigation. International journal of production economics, 229, 107853.
Li, Z., & Gao, X. (2021). Makers’ relationship network, knowledge acquisition and innovation performance: An empirical analysis from China. Technology in Society, 66, 101684.
 Oliveira, C., Martins, A., Camilleri, M. A., & Jayantilal, S. (2021). Using the Balanced Scorecard for strategic communication and performance management. In Strategic corporate communication in the digital age. Emerald Publishing Limited.
Manville, G., & Greatbanks, R. (2020). Performance management in hybrid organisations: A study in social housing. European management journal, 38(3), 533-545.
Sood, S. K. (2021). Bibliometric monitoring of research performance in ICT-based disaster management literature. Quality & Quantity, 55, 103-132.
Varouchas, E., Sicilia, M. Á., & Sánchez-Alonso, S. (2018). Academics’ perceptions on quality in higher education shaping key performance indicators. Sustainability, 10(12), 4752.
Wang, B. & Wei, S. (2019). Research on Competency Model of Top Management of Coal Enterprises, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 252, No. 5, p. 052091). IOP Publishing.
  • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 23 آذر 1400