طراحی مدل حکمرانی خوب در صنعت و معدن در راستای توسعه پایدار با رویکرد کنش های نوآورانه (مورد مطالعه :مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

4 گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.22034/qjimdo.2021.310857.1454

چکیده

زمینه وهدف :حکمرانان ومدیران ، رسیدن به توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار داده اند. توسعه پایداری که منجر به بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سالم می گردد. اما پژوهش ها و تحقیقات موجود در زمینه عواملی که منجر به این هدف می گردد بسیار اندک است. به همین جهت هدف اصلی پژوهش طراحی و تبیین الگوی حکمرانی خوب در حوزه صنعت و معدن در راستای توسعه پایدار با رویکرد کنش‌های نوآورانه می‌است.
روش: در این پژوهش از روش کیفی و استراتژی پژوهش داده بنیاد استفاده شده است. نمونه آماری شامل 22 نفر از مدیران شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و اعضای هئیت علمی دانشگاه‌ها بود که به عنوان نمونه آماری به به شیوه هدفمند و به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.
یافته ها: تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که مسئولیت پذیری جامع گرا عامل شکل گیری حکمرانی خوب می‌گردد و در کنار آن پیوند گرایی دانشی، بسترهای نوآوری وکنش‌های نوآورانهبه توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی منتج می‌ می‌گردد. همچنین منابع طبیعی کشور فرصت بسیار خوبی در جهت توسعه همه جانبه کشور است.
نتیجه گیری: با توجه این که منابع طبیعی فرصت ارزشمندی در جهت توسعه همه جانبه کشور است، مدیران باید با توجه به مسئولیت پذیری خود در مقابل گروه‌های مختلف جامعه ، با مهیا کردن شرایط لازم در جهت تبدیل منابع طبیعی به منافع بلندمدت جامعه گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 25 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 23 بهمن 1400